/*Menu hide on click outside*/
Published
2. November 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
22. November 2021

Description

Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre).
Er du god til at koordinere, udvikle, samarbejde, analysere, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?

Om os
Joint Operations Centre (JOC) er Forsvarskommandoens (FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.

JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret og JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets ledelse og øvrige interessenter på strategisk niveau underrettet om hændelser og operationer, der har eller kan få betydning for Forsvaret og Forsvarets ledelse.

JOC opretholder vagt i bunker 1137 24/7/365, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og afhængigt af C2 struktur ledes, herunder udsendte styrkebidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.

JOC arbejdsopgaver er mangfoldige og rummer bl.a.:
 • Koordinering af aktioner og rapportering i forbindelse med Særlige hændelser (SÆHÆ), herunder tilsikre at Forsvarsministeriet (FMN) er informeret.
 • Oprettelse af krisestab, når situationen kræver det.
 • Monitering/støtte af alle nationale og internationale operationer
 • Varetager funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.
 • Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet.
 • Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle moniteres, støttes og afhængigt af tilknyttet kommandoforhold – ledes kontinuerligt. Støttet af Operationsstaben samt udpeget mission managers indenfor normal arbejdstid. Den taktiske føring udøves fra National Land Operations Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).

Vi er 19 M/K, én major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som Vagthavende Officer, syv seniorsergenter som Vagthavende Befalingsmænd, én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Vi søger en Vagthavende Officer (VO) ved Forsvarskommandoen som kan være med til at holde det høje niveau i Forsvarets Operationscenter/Joint Operations Center og løse bl.a. følgende opgaver:

 • At monitere alle nationale indsættelser og reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.
 • At monitere kapaciteter i internationale indsættelser og reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.
 • At monitere og reagere på nationale og internationale situationer, samt øvrige beredskabsopgaver.
 • At træffe beslutning om hvilke informationer der straks skal formidles og hvilke informationer der skal indgå i Operationsstabens daglige statusbriefing.
 • At være kontaktpunkt for borgerhenvendelser, samt Forsvarets personel, herunder enheder og enkeltpersoner indsat i INTOPS uden for daglig tjenestetid.
 • At foretage kontinuerlig informationsudveksling med NLOC, NMOC, NAOC, AKO med det formål at sikre, at JOC altid har fyldestgørende SA.
 • At afholde briefinger om hændelser og situationer.
 • At handle på modtagelse af meldinger om sikkerhedsberedskabsændringer.

Du vil i rammen af JOC skulle bistå med udvikling, validering og ajourføring af de respektive bestemmelser som har bæring på JOC`s virke.

Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe og værns kommander og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet) i dit arbejde med udvikling, validering og ajourføring af JOC`s grundlag.

Stillingen stiller sluttelig store krav til en høj grad af selvstændighed, med et stort ansvar og masser af mulighed for at præge din hverdag.
Om dig

Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for officerer eller Master i Militære Studier.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige Joint miljø.

Stillingen stiller ligeledes krav til din operative forståelse samt stor grad af omstillingsparathed.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du er villig til at tage de nødvendige efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig.
Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail

Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

Vi inviterer normalt 2-3 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 72840202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell ved Forsvarets Personalestyrelse på på telefon 3266 5516.

Ansøgningsfristen er d. 10. december 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre).
Er du god til at koordinere, udvikle, samarbejde, analysere, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?

Om os
Joint Operations Centre (JOC) er Forsvarskommandoens (FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.

JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret og JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets ledelse og øvrige interessenter på strategisk niveau underrettet om hændelser og operationer, der har eller kan få betydning for Forsvaret og Forsvarets ledelse.

JOC opretholder vagt i bunker 1137 24/7/365, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og afhængigt af C2 struktur ledes, herunder udsendte styrkebidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.

JOC arbejdsopgaver er mangfoldige og rummer bl.a.:
 • Koordinering af aktioner og rapportering i forbindelse med Særlige hændelser (SÆHÆ), herunder tilsikre at Forsvarsministeriet (FMN) er informeret.
 • Oprettelse af krisestab, når situationen kræver det.
 • Monitering/støtte af alle nationale og internationale operationer
 • Varetager funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.
 • Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet.
 • Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle moniteres, støttes og afhængigt af tilknyttet kommandoforhold – ledes kontinuerligt. Støttet af Operationsstaben samt udpeget mission managers indenfor normal arbejdstid. Den taktiske føring udøves fra National Land Operations Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).

Vi er 19 M/K, én major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som Vagthavende Officer, syv seniorsergenter som Vagthavende Befalingsmænd, én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Vi søger en Vagthavende Officer (VO) ved Forsvarskommandoen som kan være med til at holde det høje niveau i Forsvarets Operationscenter/Joint Operations Center og løse bl.a. følgende opgaver:

 • At monitere alle nationale indsættelser og reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.
 • At monitere kapaciteter i internationale indsættelser og reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.
 • At monitere og reagere på nationale og internationale situationer, samt øvrige beredskabsopgaver.
 • At træffe beslutning om hvilke informationer der straks skal formidles og hvilke informationer der skal indgå i Operationsstabens daglige statusbriefing.
 • At være kontaktpunkt for borgerhenvendelser, samt Forsvarets personel, herunder enheder og enkeltpersoner indsat i INTOPS uden for daglig tjenestetid.
 • At foretage kontinuerlig informationsudveksling med NLOC, NMOC, NAOC, AKO med det formål at sikre, at JOC altid har fyldestgørende SA.
 • At afholde briefinger om hændelser og situationer.
 • At handle på modtagelse af meldinger om sikkerhedsberedskabsændringer.

Du vil i rammen af JOC skulle bistå med udvikling, validering og ajourføring af de respektive bestemmelser som har bæring på JOC`s virke.

Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe og værns kommander og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet) i dit arbejde med udvikling, validering og ajourføring af JOC`s grundlag.

Stillingen stiller sluttelig store krav til en høj grad af selvstændighed, med et stort ansvar og masser af mulighed for at præge din hverdag.
Om dig

Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for officerer eller Master i Militære Studier.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige Joint miljø.

Stillingen stiller ligeledes krav til din operative forståelse samt stor grad af omstillingsparathed.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du er villig til at tage de nødvendige efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig.
Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail

Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

Vi inviterer normalt 2-3 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 72840202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell ved Forsvarets Personalestyrelse på på telefon 3266 5516.

Ansøgningsfristen er d. 10. december 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Related Jobs

Marine Specialist   Denmark new
29. November 2021
23. November 2021
23. November 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com