/*Menu hide on click outside*/
Published
10. February 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
02. March 2021

Description

På grunn av økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Special tools avdeling, i Completion Tools søker vi etter en ambisiøs Prosjektkoordinator som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt. Koordinatorene, sammen med våre ingeniører jobber tett med kundene for å finne frem til den optimale løsningen for deres brønn. Stillingen rapporterer til Business Segment Manager for Service tools, som er en del av vår Completion Tools produktlinje. Arbeidsoppgaver: Du vil være ansvarlig for planlegging av Service tools operasjoner fra kundeforespørsel, til jobben er utført og erfaringer dokumentert. Samtidig må prosjektgruppe samarbeide på tvers av produktlinjer både internt og eksternt for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder. Sikker og effektiv planlegging av Service tools operasjoner.Utarbeidelse av kjøreprosedyrer og simuleringer.Avholde pre- og post jobb møter med både kunder og offshoreoperatører.Jobbe på tvers av sub-PSLer for å finne den optimale løsningen for våre kunderTeknisk støtte til våre kunder, verksted og offshoreoperatører.Assistere salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid. Kvalifikasjoner: Kandidater med teknisk fagskole eller Bachelor (BSc) i petroleumsteknologi, naturvitenskap, teknologi eller maskin foretrekkes.Erfaring med komplettering eller sement kan kompensere for formell utdannelse.Erfaring med bruk av SAP og Wells Software er ønskelig.Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk. Personlige egenskaper: Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser. Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø. Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede. Vi tilbyr: Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Helseforsikring/behandlingsforsikringGunstig aksjespareordningFokus på teknologi og utviklingDyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø Arbeidssted: Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway Product Service Line: Completion Tools /Special tools 100% stilling Kontaktinformasjon: Ansvarlig for stillingen: Kristoffer Landre (Kristoffer.Landre@Halliburton.com) Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Søknadsfrist:24.02.2021 Engelsk versjon: Due to increasing workload and exciting outlook in our Service tools department, we are looking for an ambitious Project coordinator who identifies with Halliburton's values; integrity, safety, collaboration, competition, creativity, creativity and respect. The coordinators, together with our engineers, work closely with customers to find the optimal solution for their well. The position reports to Business Segment Manager for the Service tools department, which is part of our Completion Tools product line. Work Tasks: You will be responsible for planning Service tools operations from customer inquiry, until the job is done, and experiences documented. At the same time, project teams must collaborate across product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient deliveries to our customers. • Safe and efficient planning of service tools operations. • Preparation of running procedures and simulations. • Perform pre- and post-job meetings with both customers and offshore operators. • Technical support for our customers, workshop and offshore operators. • Assist business development department with customer presentations and contract work. Qualifications: • Candidates with Technical School or Bachelor (BSc) in Petroleum Technology, Science, Technology or Machine are preferred. • Experience with Completion or Cement operation is desirable. • The candidate will work across sub PSLs to ensure the best solution is delivered to our customers. • Experience with use of SAP and Wells Software is desirable. • Candidates must be able to handle both English and Norwegian as working languages. Personal characteristics: The position requires that you follow the company's HSE procedures with the greatest of course, as is the case with other internal processes. The candidate must have good organizational skills and be able to handle a complex and challenging working environment. Excellent communication and collaboration skills will be important to perform in a collaborative working environment. We are looking for an ambitious candidate with the ability to get into technical details, we are an oil service company looking for you who like to provide service and have a job satisfaction. We offer: • Competitive pension and insurance schemes • Health insurance / health insurance • Favorable shareholding scheme • Focus on technology and development • Skilled colleagues in an international work environment Workplace: Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway Product Service Line: Completion Tools / Special tools 100% position Contact: Responsible for the position: Kristoffer Landre (Kristoffer.Landre@Halliburton.com) Recruiting: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Application deadline: 24th of February 2021

Related Jobs

28. January 2022
Senior Riser Engineer   Norway new
28. January 2022
Regional Finance Manager   Norway new
28. January 2022
28. January 2022
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com