/*Menu hide on click outside*/
Published
21. November 2021
Location
Finland
Category
City
Turku
Deadline
11. December 2021

Description

Åbo Akademi är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande studie- och forskningsmiljö. Vid fakulteten finns utbildningslinjerna för ekonomi, rättsnotarieutbildning och samhällsvetenskaper. Forskning bedrivs utifrån bland annat forskningsprofilområdena Minoritetsstudier och Havet. Till fakulteten hör också Institutet för mänskliga rättigheter och Institutet för samhällsforskning. Fakulteten har ca 112 anställda, varav 21 är professorer och biträdande professorer. Antalet examensstuderande uppgår till ca 1700, varav drygt 120 är forskarstuderande.

Åbo Akademi lediganslår en tidsbunden befattning som professor i havsjuridik vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Åbo, med start 1.8.2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen är för fyra år och professorn anställs med uppgift att bygga upp den juridiska kompetensen inom profilområdet Havet och att förstärka de övriga profilernas tvärvetenskapliga miljö samt den juridiska utbildningen i relation till Åbo Akademis utbildningar generellt. Anställningen finansieras i sin helhet med av Finlands Akademi erhållna finansieringsmedel riktade till profilområdet Havet.

Profilområdet Havet har profilerat sig inom Östersjöforskningen. Forskning inom profilområdet Havet görs för närvarande vid ämnena marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi. Målsättningen med profilområdet är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar tillväxt globalt. Den övergripande ambitionen med profilområdet havet är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet med fokus på Östersjön och på de nordiska havsområdena.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN OCH BEHÖRIGHETEN

Den tidsbundna befattningen är placerad vid fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi (FSE) vid ämnet offentlig rätt, men bidrar också till undervisning och forskning vid ämnena folkrätt och privaträtt.

Befattningens betydelse i förhållande till akademins strategi, fokusområden och forskningsprofil är dess starka förankring i Östersjöregionen. Befattningens ansvarsområde omfattar undervisning och forskning i havs- och sjörätt samt annan transporträtt och miljörätt i nära samarbete med profilområdet Havet. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer och kan inbegripa folkrättsliga, EU-rättsliga, nordiska och nationella teman.

Befattningen innefattar också en utveckling av profilområdet Havet, inklusive utvecklandet av metoder för tvärvetenskaplig forskning samt den juridiska undervisningen inom olika undervisningsprogram kopplade till profilområdet. I ljuset av kopplingen till profilområdet Havet, är juridisk forskning relaterat till marint miljöskydd, sjöfart och havsförvaltning av särskild relevans och vikt. Gränsöverskridande samarbete utgör därmed en väsentlig del av befattningens verksamhetsområde, i och med att professorn i havsjuridik förväntas delta i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom sitt område.

Den som anställs som professor ska bedriva och leda vetenskaplig forskning, meddela därpå grundad undervisning, följa vetenskapens utveckling, samverka med det övriga samhället och delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt område i enlighet med Universitetslagen (558/2009). Av professorer krävs förutom doktorsexamen gedigen vetenskaplig kompetens samt pedagogisk kompetens, visad förmåga att leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell forskningserfarenhet samt ledarskapsförmåga.

Åbo Akademis förvaltningsspråk är svenska. Undervisningen vid ämnet ges på svenska och engelska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/

Mera information om befattningen och dess preciserade uppgiftsområde, behörighetskrav, samt krav gällande språkkunskaper, aktuella bedömningskriterier och anställnings-förfarandet, hittas i befattningens redogörelse: Redogorelse_professor_i_havsjuridik.pdf (abo.fi)

LÖN

Lönen för professor erläggs enligt kravnivå 8-11 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Salary-Scales-010820-and-010621.pdf

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas elektroniskt i ansökningsformuläret via länken nedan (Lediga jobb vid Åbo Akademi: www.abo.fi/jobb)

Ansökan lämnas in senast tisdagen den 7.12.2021, kl. 15.00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor (på engelska):

 • En meritföreteckning och fullständig publikatinsförteckning enligt TENK:s modell: https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare
 • Kopior av betyg och eventuella språkintyg
 • En separat lista på högst 10 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. Publikationerna ska tillhandahållas elektroniskt genom att länka till publikationerna i publikationslistan eller genom ett system för fildelning där publikationerna lagrats.
 • En forskningsplan (max 5 sidor)
 • En beskrivning av den sökandes syn på uppdraget och hur den sökande planerar inkludera den ämnesmässiga bredden i undervisningen och forskningen, samt sköta uppdraget med framgång och utveckla profileringsområdet Havet vid ÅA (max 3 sidor)
 • En beskrivning av den sökandes syn på ledarskap (max 2 sidor)
 • En pedagogisk portfölj. Anvisningar för den pedagogiska portföljen finns på: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf
 • Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner som beredningsgruppen vid behov kan kontakta

För ytterligare stöd med elektroniska ansökningshandlingar i rekryteringssystemet, vänligen läs: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till professor Björn Sandvik (e-post: bjorn.sandvik@abo.fi) eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Ann-Katrin Laine (e-post: ann-katrin.laine@abo.fi)

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally.

The Faculty of Social Science, Business and Economics offers a diversified and boundary breaking study and research environment. We provide education related to different human behaviours including topics such as elections, information and customer behaviour, new business models, markets and human rights. Research is conducted within among others the strategic research profile areas Minority Research and the Sea. The Institute for Human Rights and Social Science Research Institute are situated at the faculty. We have approximately 112 employees, of which 21 are professors and associate professors, and around 1500 graduate students and 120 postgraduate students.

Åbo Akademi University invites applications to a fixed-term position as Professor in the Law of the Sea at the Faculty of Social Sciences, Business and Economics, starting 1st August 2022 or as agreed. The position is fixed-term for four years. The professor is appointed to build the competence in the law of the sea within the strategic profile area The Sea and to reinforce the interdisciplinarity of the other strategic profile areas as well as the education in law in general at ÅAU. The appointment is financed with means directed to the Sea obtained from the Academy of Finland.

The strategic research profile area The Sea is tied to the Baltic Sea region. Research within the profiling area is currently conducted within the research areas environmental and marine biology, public administration, and industrial management. The mission of the profiling area is to find science-based solutions to enable coexistence between marine and maritime life and the modern society that promotes sustainable growth globally. The overall ambition with the profiling area The Sea is to establish a globally leading top marine research unit, focusing on the Baltic Sea and the Nordic maritime areas.

DESCRIPTION OF THE POSITION AND THE QUALIFICATION CRITERIA

The position is sited at the Faculty of Social Sciences, Business and Economics within the subject Public Law. The Professor of the Law of the Sea will also participate in teaching and research within Public International Law and Private Law.

The importance of the position in relation to the ÅAU strategy, focus areas and research profile is strongly tied to its connection to the Baltic Sea region. The duties of the position include teaching and research in law of the sea and maritime law, as well as other transportation law and environmental law, in close cooperation with the profiling area The Sea. Teaching is given at all levels of education and may include themes from international public law, EU law, Nordic, and Finnish contexts.

The position also covers development of the profiling area, including development of methods for interdisciplinary research, as well as legal teaching within various study programmes connected to the profiling area. In light of the connection to the profiling area The Sea, legal research related to marine environmental protection, shipping and marine management is of particular relevance and importance. Collaboration between various subjects thus constitutes an essential part of the position's field of activity, in that the Professor of the Law of the Sea is expected to participate in national, Nordic and international collaboration in his or her field.

The responsibilities of a professor include scientific research, research based tuition, leading and developing research and teaching activities, raising funding for research and participation in national and international cooperation within one’s field of responsibility in accordance with the Universities Act (558/2009). A professor is required to have a doctoral degree, solid scientific and formal pedagogical competence, the ability to lead research projects and obtain research funding, experience in international research and leadership skills.

The language requirements at Åbo Akademi University are defined in Section 78 of the University Act (558/2009) and in the Åbo Akademi University internal language instructions (accepted by the University Board 25th February 2010). Native Finnish citizens are required to have excellent proficiency in Swedish and sufficient proficiency in Finnish. Foreigners and non-native Finnish citizens are exempt from the requirement to have skills in Finnish. Oral and written skills in Swedish and English is necessary for managing the duties of the position successfully.

Detailed information regarding the position and its defined field of activity, qualification and language requirements, evaluation criteria and the recruitment process, are found in the appointment plan: http://web.abo.fi/befattningar/2021/Appointment_plan_Professor_Law_Sea.pdf

SALARY AND WORKTIME

The salary is set on demand levels 8-11 for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, a salary component based on personal work performance will be paid. https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Salary-Scales-010820-and-010621.pdf

Teacher’s and researchers have a total working time of 1612 hours per year.

APPLICATION

Please submit your electronic application no later than Tuesday 7th December 2021 at 15.00 (Turku +1 CET) via the ÅAU recruitment system: https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_LOJ&list=1&key=&lang=en&rspvt=ad98o0ltmw0g8c8wwg8s4so400gkgs4

The application documents should include the following (in English):

 • A curriculum vitae (CV) and a complete list of publications in compliance with the TENK model (The Finnish National Board on Research Integrity) https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae
 • Copies of degree diplomas and possible language certificates.
 • A separate list of a maximum of 10 publications that the applicant has chosen to demonstrate his or her competence. The publications should be available electronically by providing links to the publications in the list of publications or uploading them to a separate system for file transfer.
 • A research plan (max. 5 pages)
 • A description of the applicant’s view on the assignment and how the applicant plans to include the scope of subjects in teaching and research, as well as to successfully manage the assignment and develop the profiling area “The Sea” at ÅAU (max. 3 pages).
 • A description on the applicant’s view on leadership (max. 2 pages)
 • A teaching portfolio. Instructions for the portfolio are available at https://web.abo.fi/befattningar/Pedagogical_portfolio2021.pdf
 • Contact details to three referees, whom the recruitment committee may contact, if necessary.

Guidelines for the electronic application: https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/

INFORMATION

For questions regarding the position, contact Professor Björn Sandvik (e-mail bjorn.sandvik@abo.fi) or in questions concerning the recruitment process, HR specialist Ann-Katrin Laine (ann-katrin.laine@abo.fi).

Åbo Akademi University is working for equal gender distribution and diversity in all staff categories.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

6. December 2021
6. December 2021
6. December 2021
Sourcing Manager   Denmark new
6. December 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/