/*Menu hide on click outside*/
Published
27. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup

Description

Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Joint Operations Center Operationsstaben.
Er du god til at planlægge, koordinere, samarbejde, infomanagement, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?
Om os
Joint Operations Center (JOC) er Forsvarskommandoens(FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.

JOC fungere som Single Point of Contact for Forsvaret, herunder på ordre kunne iværksætte krisestaben.

JOC skal derudover håndtere særlighændelser og alle andre hændelser, udenfor normal arbejdstid, samt være kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere.

JOC koordinerer på vegne af Vagtchefen (VAGTCH) aktioner og rapportering i fm. SÆHÆ, samt holder på ordre fra VAGTCH løbende.
JOC holder Forsvarsministeriet (FMN) underrettet om særlige hændelser og lignende episoder, samt etablerer Forsvarskommandoens (FKO) krisestab efter ordre fra VAGTCH.
JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets øverste ledelse (FØL) og øvrige udvalgte interessenter på strategisk niveau underrettet om tildragelser og forhold, der har eller kan få betydning for den overordnede styring og ledelse af Forsvaret.
JOC opretholder vagt i bunker 1137 24/7/365, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og afhængigt af C2 struktur ledes, herunder udsendte enhedsbidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.
Vi varetager funktionen som forbindelsesled til FKO’s repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.
Vi er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet, samt ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.
JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og afhængigt af tilknyttet kommandoforhold – ledes kontinuerligt, støttet af Operationsstaben samt udpeget mission managers indenfor normal arbejdstid.

Den taktiske føring udøves med støtte af National Land Operation Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).
Vi er 19 M/K, inklusiv de to nyoprettede stillinger i JOC - én major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som vagthavendeofficer, syv seniorsergenter som vagthavendebefalingsmænd, én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.
Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.
I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Du vil primært skulle indgå i JOC vagttjeneste som vagthavende befalingsmand i en størrelsesorden af ca. 13 vagter pr. måned fordelt på dag- og nattevagter på alle årets hverdage og weekender.
Du vil være ansvarlig for udvikling og konsolidering af JOC bestemmelsesgrundlag for JOC virke.

Du vil ligeledes skulle forestå generel sagsbehandling i JOC efter bestemmelse fra CHJOC.
Du vil være ansvarlig for at bistå VO i den første sagsbehandling af alle indkommende SÆHÆ, signaler, henvendelser og meldinger, samt journalisering af indkommende og igangværende sager.
Du vil også skulle bistå/forestå med udvikling og gennemførelse af briefinger vedr. SÆHÆ uddannelsen af Forsvarets Enheder såvel i NATOPS/ INTOPS regi.
Du vil ligeledes skulle indgå som vagthavende befalingsmand i J33/JOC i forbindelse med aktivering i rammen af Forsvarsplan Danmark samt større incidents.
Du vil ligeså skulle varetage og betjene og monitere samtlige klassificerede kommunikations- og informationssystemer (CIS) samt løbende afstemme SITAWARE.
Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe og værns kommander og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet) i dit arbejde med udvikling, konsolidering og ajourføring af JOC grundlag.

Stillingen stiller krav til en stor grad af selvstændighed, med et stort ansvar og masser af mulighed for at præge din hverdag.
Stillingen stiller krav til din operativ forståelse samt stor grad af omstillingsparathed.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for mellemleder.
Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.
Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige Joint miljø.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.
Du er villig til at tage de nødvendig efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 728 40202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er d. 20. juni 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Vi inviterer normalt 2-3 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.
Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller snarest derefter.
Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Joint Operations Center Operationsstaben.
Er du god til at planlægge, koordinere, samarbejde, infomanagement, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?
Om os
Joint Operations Center (JOC) er Forsvarskommandoens(FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.

JOC fungere som Single Point of Contact for Forsvaret, herunder på ordre kunne iværksætte krisestaben.

JOC skal derudover håndtere særlighændelser og alle andre hændelser, udenfor normal arbejdstid, samt være kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere.

JOC koordinerer på vegne af Vagtchefen (VAGTCH) aktioner og rapportering i fm. SÆHÆ, samt holder på ordre fra VAGTCH løbende.
JOC holder Forsvarsministeriet (FMN) underrettet om særlige hændelser og lignende episoder, samt etablerer Forsvarskommandoens (FKO) krisestab efter ordre fra VAGTCH.
JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets øverste ledelse (FØL) og øvrige udvalgte interessenter på strategisk niveau underrettet om tildragelser og forhold, der har eller kan få betydning for den overordnede styring og ledelse af Forsvaret.
JOC opretholder vagt i bunker 1137 24/7/365, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og afhængigt af C2 struktur ledes, herunder udsendte enhedsbidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.
Vi varetager funktionen som forbindelsesled til FKO’s repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.
Vi er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet, samt ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.
JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og afhængigt af tilknyttet kommandoforhold – ledes kontinuerligt, støttet af Operationsstaben samt udpeget mission managers indenfor normal arbejdstid.

Den taktiske føring udøves med støtte af National Land Operation Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).
Vi er 19 M/K, inklusiv de to nyoprettede stillinger i JOC - én major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som vagthavendeofficer, syv seniorsergenter som vagthavendebefalingsmænd, én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.
Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.
I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Du vil primært skulle indgå i JOC vagttjeneste som vagthavende befalingsmand i en størrelsesorden af ca. 13 vagter pr. måned fordelt på dag- og nattevagter på alle årets hverdage og weekender.
Du vil være ansvarlig for udvikling og konsolidering af JOC bestemmelsesgrundlag for JOC virke.

Du vil ligeledes skulle forestå generel sagsbehandling i JOC efter bestemmelse fra CHJOC.
Du vil være ansvarlig for at bistå VO i den første sagsbehandling af alle indkommende SÆHÆ, signaler, henvendelser og meldinger, samt journalisering af indkommende og igangværende sager.
Du vil også skulle bistå/forestå med udvikling og gennemførelse af briefinger vedr. SÆHÆ uddannelsen af Forsvarets Enheder såvel i NATOPS/ INTOPS regi.
Du vil ligeledes skulle indgå som vagthavende befalingsmand i J33/JOC i forbindelse med aktivering i rammen af Forsvarsplan Danmark samt større incidents.
Du vil ligeså skulle varetage og betjene og monitere samtlige klassificerede kommunikations- og informationssystemer (CIS) samt løbende afstemme SITAWARE.
Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe og værns kommander og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet) i dit arbejde med udvikling, konsolidering og ajourføring af JOC grundlag.

Stillingen stiller krav til en stor grad af selvstændighed, med et stort ansvar og masser af mulighed for at præge din hverdag.
Stillingen stiller krav til din operativ forståelse samt stor grad af omstillingsparathed.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for mellemleder.
Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.
Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige Joint miljø.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.
Du er villig til at tage de nødvendig efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 728 40202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er d. 20. juni 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Vi inviterer normalt 2-3 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.
Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller snarest derefter.
Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.