/*Menu hide on click outside*/
Published
4. November 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
23. November 2021

Description

Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Joint Operations Center, Operationsstaben?

Er du god til infomanagement, til at planlægge, koordinere, samarbejde, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Og har du en bred viden om Forsvarets opgaver og organisation? Så er denne stilling noget for dig.

Om os

Joint Operations Center (JOC) er Forsvarskommandoens (FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.

JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret, og skal på ordre iværksætte indkaldelse af J33 stab ved større hændelser.

JOC håndterer alle særlig hændelser (SÆHÆ) i Forsvaret, samt alle andre former for hændelser udenfor normal arbejdstid.

JOC er kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere, samt koordinerer på vegne af Vagtchefen (VAGTCH) aktioner og rapportering i fm. SÆHÆ. JOC holder på ordre fra VAGTCH løbende Forsvarsministeriet (FMN) underrettet om SÆHÆ og lignende episoder.

JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets øverste ledelse (FØL) og øvrige udvalgte interessenter på strategisk niveau underrettet om tildra-gelser og forhold, der har eller kan få betydning for den overordnede styring og ledelse af Forsvaret.

JOC opretholder vagt i bunker 1137 døgnet rundt, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og, afhængigt af C2 struktur, ledes, herunder udsendte enhedsbidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.

JOC varetager funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.

Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet, samt for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser, og internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og, afhængigt af tilknyttet kommandoforhold, ledes kontinuerligt, støttet af Operationsstaben indenfor normal arbejdstid. Den taktiske føring udøves med støtte af National Land Operation Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).

Vi er 19 M/K - En major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som vagthavende officerer (VO), syv seniorsergenter som vagthavende befalingsmænd (VB), én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone med fleksible rammer og frihed under ansvar.

Om stillingen

Din primære opgave vil være at indgå i vagtposten.

Her er din opgave i samarbejde med VO at håndtere de hændelser der rammer JOC. Det værende den første sagsbehandling af alle indkommende SÆHÆ, signaler, henvendelser og meldinger, samt journalisering af indkommende og igangværende sager.

Som udgangspunkt kan VO og VB løse de samme opgaver, dog vil det i sidste ende altid være VO der tager den endelige beslutning. Opgaveløsningen gennemføres for størstedelen af tiden via sparring mellem VO og VB.

Sekundært vil din opgave være at udvikle bestemmelsesgrundlag for JOC virke, udarbejde oplæg til CH JOC, deltage i øvelsesvirksomhed (på stratetisk niveau), vedligeholde systemer etc. i JOC, samt bistå/forestå briefinger for Forsvarets enheder vedrørende SÆHÆ, både i NATOPS og INTOPS regi.

Du skal kunne betjene og monitere samtlige klassificerede kommunikationsmidler (CIS), samt SITAWARE.

Du vil ligeledes skulle indgå som vagthavende befalingsmand i J33/JOC i forbindelse med aktivering i rammen af Forsvarsplan Danmark samt større hændelser.

Om dig

Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for mellemleder.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og ønskeligt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige værnsfælles miljø.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du er villig til at tage de nødvendig efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.

Du evner at kunne omstille dig imellem dag- og nattevagter.

Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er en værns fælles stilling.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 728 40202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 28. november 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat snarest derefter.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Joint Operations Center, Operationsstaben?

Er du god til infomanagement, til at planlægge, koordinere, samarbejde, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Og har du en bred viden om Forsvarets opgaver og organisation? Så er denne stilling noget for dig.

Om os

Joint Operations Center (JOC) er Forsvarskommandoens (FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.

JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret, og skal på ordre iværksætte indkaldelse af J33 stab ved større hændelser.

JOC håndterer alle særlig hændelser (SÆHÆ) i Forsvaret, samt alle andre former for hændelser udenfor normal arbejdstid.

JOC er kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere, samt koordinerer på vegne af Vagtchefen (VAGTCH) aktioner og rapportering i fm. SÆHÆ. JOC holder på ordre fra VAGTCH løbende Forsvarsministeriet (FMN) underrettet om SÆHÆ og lignende episoder.

JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets øverste ledelse (FØL) og øvrige udvalgte interessenter på strategisk niveau underrettet om tildra-gelser og forhold, der har eller kan få betydning for den overordnede styring og ledelse af Forsvaret.

JOC opretholder vagt i bunker 1137 døgnet rundt, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og, afhængigt af C2 struktur, ledes, herunder udsendte enhedsbidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.

JOC varetager funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.

Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet, samt for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser, og internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og, afhængigt af tilknyttet kommandoforhold, ledes kontinuerligt, støttet af Operationsstaben indenfor normal arbejdstid. Den taktiske føring udøves med støtte af National Land Operation Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).

Vi er 19 M/K - En major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som vagthavende officerer (VO), syv seniorsergenter som vagthavende befalingsmænd (VB), én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone med fleksible rammer og frihed under ansvar.

Om stillingen

Din primære opgave vil være at indgå i vagtposten.

Her er din opgave i samarbejde med VO at håndtere de hændelser der rammer JOC. Det værende den første sagsbehandling af alle indkommende SÆHÆ, signaler, henvendelser og meldinger, samt journalisering af indkommende og igangværende sager.

Som udgangspunkt kan VO og VB løse de samme opgaver, dog vil det i sidste ende altid være VO der tager den endelige beslutning. Opgaveløsningen gennemføres for størstedelen af tiden via sparring mellem VO og VB.

Sekundært vil din opgave være at udvikle bestemmelsesgrundlag for JOC virke, udarbejde oplæg til CH JOC, deltage i øvelsesvirksomhed (på stratetisk niveau), vedligeholde systemer etc. i JOC, samt bistå/forestå briefinger for Forsvarets enheder vedrørende SÆHÆ, både i NATOPS og INTOPS regi.

Du skal kunne betjene og monitere samtlige klassificerede kommunikationsmidler (CIS), samt SITAWARE.

Du vil ligeledes skulle indgå som vagthavende befalingsmand i J33/JOC i forbindelse med aktivering i rammen af Forsvarsplan Danmark samt større hændelser.

Om dig

Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for mellemleder.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og ønskeligt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige værnsfælles miljø.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du er villig til at tage de nødvendig efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.

Du evner at kunne omstille dig imellem dag- og nattevagter.

Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er en værns fælles stilling.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 728 40202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 28. november 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat snarest derefter.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Related Jobs

7. December 2021
6. December 2021
Vikar - Roughneck/ BVO   Norway new
5. December 2021
5. December 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com