/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
09. June 2021

Description

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) og vil du være med til at drive korpsets operationer og udvikle korpschefens beslutningsgrundlag? Så vil stillingen som efterretnings- og planlægningsofficer (SO2 Plans) i hovedkvarterets G2 (Intelligence) Branch være noget for dig. Stillingen er til besættelse fra juli 2022.

Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter – og i et britisk miljø – er både fagligt og kulturelt meget udviklende, og det vil være en uvurderlig ballast for din videre karriere i Forsvaret.

Om os

Om hovedkvarteret:
Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation. HQ ARRC har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60% er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 20 andre nationer. Danmarks bidrag er på 11 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk Nationalt Støtte Element, der tillige støtter øvrigt dansk personel udstationeret i Storbritannien.

Hovedkvarteret kan indsættes i tre forskellige hovedkvartersroller: Korps, Land Component Command og Joint Task Force. HQ ARRC er i øjeblikket på beredskab i rollen som korpshovedkvarter.

Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine militærfaglige, sproglige, og relationelle kompetencer. Som stabsofficer har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef.

Hovedkvarteret er placeret på Imjin Barracks nær byen Gloucester i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder.

For både den udsendte og den eventuelt medfølgende familie er HQ ARRC samlet set et meget attraktivt tjenestested, både professionelt og socialt. De danske medarbejdere og deres familier trives godt, og eventuelle skolesøgende børn vil få mulighed for en unik international skolegang med et højt sprogligt udbytte og en god forståelse for andre landes kulturer.

Om stillingen

Stillingen er placeret i G2 Intelligence Branch, som udgør hovedkvarterets efterretningssektion. G2 koordinerer korpsets informationsindhentning, og omsætter informationer til efterretninger. Disse er med til at fokusere den øvrige stabs planlægning, ligesom de udgør beslutningsstøtte for korpschefen i dennes føring af korpset under operationer.

Som SO2 Plans er du én blandt fire planlægningsofficerer, der sammen eller hver for sig repræsenterer G2 i hovedkvarterets forskellige integrerende planlægningsteams (G5, G35 og G3). På baggrund af kendskab til fjendens doktrin, den løbende efterretningsvurdering (running estimate) samt en solid forståelse for korpsets egne operative bestræbelser, skaber SO2 Plans grundlag for de øvrige sektioners planlægning gennem udarbejdelsen af Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB).

SO2 Plans medvirker desuden til løbende at kvalificere korpsets planlægning gennem sin deltagelse i iterative wargames, hvor SO2 Plans evne til at omsætte fjendtlig doktrin og efterretningsvurderinger til taktiske aktiviteter i kamprummet er afgørende.

Til støtte for sit virke har SO2 Plans specialisterne i G2’s All Source Cell. Denne bemandes primært af britiske efterretningsanalytikere, men rummer også G2’s specialister indenfor sådanne områder som Air/Aviation, Maritime, EW og Information Operations. Specialisterne i All Source Cell sammensættes i funktionelle teams til den enkelte opgave. Uagtet hvorledes det enkelte team bliver sammensat, er det SO2 Plans opgave at varetage ledelsen af teamet, så dette fokuserer analysen i den rigtige retning, og omsætter analysens vurderinger rettidigt og i et brugervenligt format.

Under indsættelse opererer SO2 Plans fra korpsets Main Command Post. Ved behov kan SO2 Plans operere fra enten Forward Command Post eller Rear Command Post. Operationens karakter og tempo vil afgøre hvor det største behov forefindes.

Endeligt varetager SO2 Plans, på vegne af chefen for G2, sektionens bidrag til hovedkvarterets samlede Lessons Identified & Lessons Learned proces. HQ ARRC prioriterer den kollektive, professionelle vækst højt, hvorfor LI/LL processen har stor bevågenhed.

Du skal årligt påregne 4-6 ugers øvelsesvirksomhed, afhængig af HQ ARRC’s aktivitetsniveau det pågældende år, og ca. 5-10 dages tjenesterejser til konferencer, møder m.m. Tjenesten er meget afvekslende, og du vil kunne krydre den med fagligt relevante og attraktive staff rides, adventure training m.m.

Om dig

Du skal have gennemført Hærens Operations- og Føringsuddannelse (OFU) eller et tilsvarende udenlandsk kursus. Vi ser gerne, at du har en efterretningsmæssig baggrund, og at du har gjort denne gældende på brigade- eller divisionsniveau. Kendskab til russisk landmilitær doktrin er en fordel, men ikke et krav.

Du skal kunne lide at opbygge relationer i et multinationalt miljø. En åben tilgang til andre kulturer vil hjælpe dig til at få succes i stillingen. Dine personlige, såvel som faglige kompetencer udgør således væsentlige og vigtige parametre i stillingen.

Det er væsentligt, at du besidder gode analytiske evner, har et godt overblik og formår at gennemføre ledelse i en multinational kontekst. Du skal have det godt med at ”være på” og trives med eksponering. Du skal have vilje og evne til at drive processer, også når vilkårene er udfordrende. Det forventes af dig, at du er en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, som er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse mellem større øvelser.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer, og du skal forud for tiltrædelse i stillingen have gennemført kursus for enkeltmandsudsendte (EMU) og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt. Såfremt du ikke tidligere har gjort tjeneste i rammen af et NATO hovedkvarter skal du forvente at skulle gennemføre kurset/kurserne M5-32 NATO Staff Officer Orientation Course på NATO School i Oberammergau inden din tiltrædelse, alternativt snarest muligt herefter.

Stillingen kræver gode engelskkundskaber, og du skal derfor kunne bestå engelsk sprogtest SLP 3-3-3-3, jf. NATO STANAG. Derudover skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen samt besidde grundlæggende færdigheder inden for de normale MS-Office applikationer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Ansættelse i stillingen vil som udgangspunkt ske for en treårig periode med mulighed for forlængelse med op til et år. Perioden kan variere under hensyn til forsvarets behov ligesom det må forventes, at stillingens indhold kan ændres over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få indbetalt 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på HR portalen, hvor du kan læse mere om udetillægsordningen, ligesom du kan beregne dit forventede skattefrie udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle et individuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen.

Kontakt og ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt er ansøgningsfristens udløb. Samtalerne kan blive gennemført via Skype eller VTC. Stillingen er ledig til besættelse fra den 9. juli 2022 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (SNO) i Storbritannien, oberst Keld Christensen på telefon +44 7483 169928 eller via mail hqarrc-001@mil.dk (FIIN: HQARRC-001). Oplysninger vedr. stillingsindhold og kommende opgaver kan indhentes ved den nuværende stillingsindehaver, major Valdemar Secher på telefon +44 7763 704214 eller FIIN: HQARRC-005.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Peter Korfits Frank via mail (Fiin) fps-ba-bs114 eller på telefon 72819140.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com