/*Menu hide on click outside*/
Published
14. August 2021
Expires
3. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Ringsted
Page Views
0

Description

Er du uddannet taktisk officer i Søværnet, og har du mod på at prøve kræfter med en alsidig, inspirerende og udfordrende tjeneste som stabsofficer i Marinehjemmeværnets Redersektion?

Vil du medvirke til varetagelsen af operative forhold, og iværksætter nye tiltag, med henblik på at udvikle nye procedurer for at øge sikkerheden?

Vil du være med til at sikre, at Marinehjemmeværnets frivillige kontinuerligt har nogle dygtige fartøjsførere?

I så fald venter der dig et udfordrende og varieret job som stabsofficer i Marinehjemmeværnets Redersektion i Ringsted.Om os

Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.

Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.

Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder.

Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver.

Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.

Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.

Staben består af fire sektioner, Operation- og planlægning sektionen, Flotillesektionen, Ressour-cesektionen samt Redersektionen.

Redersektion har ansvaret for rederispecifik sagsbehandling og mødevirksomhed, som bl.a. omfatter ansvaret for det reglementariske grundlag, behandling af havarisager, konceptudvikling i forbindelse med nyanskaffelse af materiel, autorisation af nye fartøjsførere samt strategisk mødevirksomhed med eksterne myndigheder.

Vi har et tæt samarbejde med vores frivillige hjemmeværnsfolk, som inddrages i nødvendigt omfang med opgaveløsningen.
Om stillingen

Der er tale om en spændende stilling, hvor du får ansvaret for en bred vifte af opgaver med relation både til staben og til vores frivillige.

Du bliver ansvarlig for behandling af havarisager, og udarbejder forslag til afgørelser af disse, herunder planlægning og udførsel af kvartalsvise møder i Marinehjemmeværnets Rådgivende Skibshavarikommission (MRSK).

Rederrelateret sagsbehandling bliver også en del af din dagligdag, herunder deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med konceptudvikling og indførsel af nyt materiel. Du deltager også i ”lærer på kald” ordningen ved Hjemmeværnsskolen i forbindelse med den praktiske navigatoriske uddannelse.

På sigt vil du, på vegne af CH MHV, stå for planlægning og gennemførelse af fartøjsførerautorisationer. I tillæg til dette vil du, sammen med redersektionens øvrige medarbejdere, indgå i puljen af operative officerer, der autoriserer Marinehjemmeværnets fartøjsførere.

Du vil også være ansvarlig for planlægning og udførsel af møder i Rederforum, hvor du, som sekretær, medvirker til at rådgive Chefen for Hjemmeværnet omkring rederrelevante forhold.

Stillingen stiller krav til systematik og grundighed i opgaveløsningen. Du vil i forbindelse med kontakten og samarbejdet med Marinehjemmeværnets frivillige møde en dedikeret og særlig tilgang til det operative virke og det at være og lede frivillige, som vil stille krav – men tillige virke personligt udviklende - for dig som søofficer.

Denne centrale sagsbehandlerstilling indbyder til selvstændighed og høj grad af frihed under an-svar herunder mulighed for hjemmearbejdsdage.

Du vil skulle indgå som kontaktofficer for to flotiller med det formål at opbygge et godt kendskab og yde støtte lokalt. Formålet er at kunne vejlede og hjælpe flotillens ledere og nøglepersoner både i deres daglige virke, og med at nå flotillens målsætning på længere sigt.

Den daglige tjeneste vil foregå fra Ringsted, men eftersom der indenfor de næste år er planlagt for flytning af vores kontor, bliver Korsør det fremtidige arbejdssted.

Du skal forvente, at tjenestestedet i Ringsted skifter til Korsør omkring år 2025. Ligeledes pågår en evaluering af stabens opgaver, struktur m.v. som i løbet af 2022-23 kan afstedkomme afledte justeringer af vores organisation.

Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige for det meste er aktive udenfor normal arbejdstid.
Om dig

Du er uddannet orlogskaptajn (M331) af taktisk linje i Søværnet og har erfaring som officer fra sejlende tjeneste. Tidligere tjeneste som skibschef vil være en fordel, men ikke et ubetinget krav.

Alternativt er du kaptajnløjtnant (M321) i gang med MMS eller anden relevant civil Master.

Såfremt du er kaptajnløjtnant og endnu ikke har gennemført MMS eller anden relevant tilsvarende uddannelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk med dine områder, men også være parat til at indgå i et tæt teamwork med dine kolleger. Du skal kunne møde vores frivillige med en positiv, åben og dialogsøgende tilgang.

Et godt kendskab til Hjemmeværnet herunder Marinehjemmeværnet vil være en fordel, men er ingen betingelse. Stabstjenesteerfaring vil ligeledes være en fordel.

Som person er du dygtig til at finde balance mellem den nødvendige forudseenhed i forhold til langtidsplanlægning samtidig med, at ad hoc opgaver løses på dagligt basis.

Du er helhedsorienteret, fleksibel og god til at håndtere pres. Du er udadvendt, empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt på tværs i organisationen, samt med eksterne civile samarbejdspartnere.

Du trives med at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Men først og fremmest udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.

Du er i besiddelse af gyldigt kørerkort til personbil.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Ringsted

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Redersektionen i Marinehjemmeværnet, orlogskaptajn Steen Kempf-Amkær på tlf.: 20 65 49 56 eller mail MHV-CHRED@FIIN.DK

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 15. september 2021. Samtaler forventes afholdt i ugerne 39- 40, 2021.

Tiltrædelse i stillingen er 1. november 2021 eller snarest derefter. En overleveringsperiode kan aftales før tiltrædelsen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.