/*Menu hide on click outside*/
Published
27. August 2021
Expires
16. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
5

Description

Sømandspræst søges til Den danske Sømandskirke i Singapore
Stilling som sømandspræst ved den danske kirke i Singapore er ledig til besættelse 1. december 2021.
Sømandspræsten er præst for danskerne i Singapore og ansvarlig for betjeningen af de søfarende ombord på danskflagede skibe, som anløber havnen i Singapore. I samarbejde med assistenten i Malaysia har sømandspræsten også ansvar for betjening af danskflagede skibe, som anløber Tanjung Pelepas (PTP) i Malaysia. Sømandspræsten er ligeledes daglig leder for lokale samt udsendte medarbejdere.
Singapore er en af verdens travleste havne. Der forventes årligt ca. 200 skibsanløb af danskflagede skibe. Disse skibe besøges af sømandspræsten. Denne velfærdsopgave forgår i samarbejde med Sea Health and Welfare. Det forventes, at sømandspræsten også indgår i det kollegiale fællesskab med de andre sømandskirker i Singapore samt deltager i Singapore Havns velfærdsarbejde. Terminalen ligger ca. 45 min. kørsel fra sømandskirken.
Danske Sømands- og Udlandskirker har som supplement til skibsbesøgene igangsat et pilotprojekt kaldet Samtaler til Søs. Projektet er et chattilbud til de søfarende inspireret af folkekirkens Sjælesorg på Nettet. Her kan de chatte med en sømandspræst, hvilket fungerer som et online supplement til de samtaler, der i øvrigt opstår, når sømandspræsterne besøger skibene. Projektet strækker sig over en treårig periode indtil starten af 2023, og sømandspræsten i Singapore indgår i vagtplanen med de andre sømandspræster.
Sømandspræsten er også præst for de ca. 1000 bosiddende danskere i Singapore. I samarbejde med assistenten laves der kirkelige og kulturelle tilbud for disse. Der er tradition for en god opbakning til de kulturelle arrangementer og frokoster. Dertil har sømandskirken også tradition for at være repræsentant for Danmark i Singapore. Der prioriteres et tæt samarbejde med Den danske Ambassade og åbenhed for inddragelse af danske foreninger og virksomheder i sømandskirkens aktiviteter.
Kirken er selvfinansieret, dog betales udsendtes løn af DSUK. Det forventes, at Sømandspræsten i samarbejde med kirkerådet vil tage aktivt del i tilvejebringelse af midler til kirkens drift via sponsorater, medlemskaber og ikke mindst den vigtige julebasar.
Der er gudstjeneste i kirken 2-3 gange pr. måned. Dertil er der et konfirmandhold. I 2020 var der 2 dåb, 3 velsignelser og 1 mindegudstjeneste.
Sømandspræsten assisteres i det daglige arbejde af en udsendt assistent samt lokalansatte og har ledelsesansvar for assistenten i TPP, Pelepas, Malaysia. Sømandspræsten er medlem af kirkerådet. Sømandspræsten i Singapore forventes tilknyttet Den danske Ambassade i Singapore som socialattaché.
Vi søger en præst som:
er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag og aktuelle emner i tiden.
har lyst og evner til den særlige opgave at besøge skibe med de deraf følgende samtaler/sjælesorg.
har evne og vilje til ledelse af såvel de ansatte ved kirken som de mange frivillige.
vil tage aktivt del i sociale og kulturelle aktiviteter
er indstillet på de specielle forhold der præger det at være udlandspræst – bl.a. skal præsten sammen med kirkerådet tage ansvar for, at der rejses midler til den daglige drift.
vil samarbejde med lokale danske organisationer og med lokale maritime velfærdsorganisationer og andre sømandskirker/missioner.
Sømandskirken
Sømandskirken ligger i Mount Faber Park. Kirken er et særpræget, men smukt hus fra 1909. Huset ligger dejligt i et grønt turistområde ikke langt fra bycentrum og havnen. Der er en have omkring huset, hvoraf en del er indrettet til legeplads. Bygningen gennemgår for tiden en omfattende renovering, som ventes afsluttet marts 2022. Til den tid vil præsteboligen på 1. sal igen blive bolig for præsten. For nuværende er præsteboligen i en lejlighed ved siden af kirken. Der betales husleje efter statens regler for benyttelse af tjenestebolig. Der betales for privat brug af el.
Andre oplysninger:
Alle oplysninger om kirkens liv og dagligdag kan i øvrigt findes mere uddybet på kirkens hjemmeside: www.churchsg.dk
Ansættelsesvilkår:
Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk
Lønindplacering sker i Lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger.
Man ansættes efter de gældende regler i DSUKs overenskomst med Præsteforeningen. Det er ikke en åremålsansættelse. Imidlertid er det vigtigt, at der i udlandet holdes kirke på en nutidig, folkekirkelig måde. Det er derfor ikke hensigten, at man er præst hos os i en meget lang årrække, men at man derimod er en del af vekselvirkningen mellem folkekirken og udlandskirkerne. Der er rådighedstillæg og et udetillæg.
Under forudsætning af optagelse i Pensionskassen af 1950 bevarer man ved ansættelse i en udlandskirke fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK.
DSUK sørger for aftaler med SKAT, udstationeringsforsikring etc. og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelsen med udsendelsen.
DSUK står for flytning og rejse.
Præsten med evt. familie har ret til en frirejse til Danmark hvert 2. år.
Sømandspræsten påtager sig vagter i DSUK’s chat: Samtaler til Søs.
Kontaktoplysninger OBS! husk tidsforskel til Singapore +6 timer
Formand for kirkerådet John Iversen, mail john.iversen@chrobinson.com , mobil: +65 918 88 836.
Udlandsprovst Selma Ravn tlf. 70 26 18 28, sr@dsuk.dk.
Tilsynsførende biskop er Peter Skov-Jakobsen, København, tlf. 33 47 65 00. Mail: PESJ@km.dk.
Ansøgningsfrist: fredag 17. september 2021
Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. Hvis du vedlægger dokumenter med personfølsomme oplysninger som cpr.nr. etc., kan du sende hele din ansøgning via dette link: https://dsuk.signflow.dk/webapp/securemailbox/new