/*Menu hide on click outside*/
Published
1. April 2022
Expires
21. April 2022
Location
Sweden
Category
City
Ramsund
Page Views
0

Description

Vil du jobbe med saksbehandling innen skipstekniske fagfelt
Oppdatert: 31. mar 2022 02:00
Stillingstittel
Saksbehandling innen skipstekniske fagfelt
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Maritime Kapasiteter
Sted
Ramsund
Søknadsfrist
24. apr 2022
Arbeidet med å bidra til å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav for både fartøy og materiell, er kritisk for sikkerheten om bord og for å beholde opeativ evne. Vi styrker nå teamet i Ramsund med en ingeniør eller tekniker som har erfaring fra maritim virksomhet, og som har kunnskap om skipsteknisk fagfelt. Har du mastergrad innen fagfeltet marinteknisk/maskin eller tilsvarende vil det være en fordel, men bachelorgrad og relevant erfaring kan også være kvalifiserende.
Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er anvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitør kampkraft.
Arbeidsoppgaver
Teknisk oppfølging av fartøyene innen eget fagfelt
Utredning og saksbehandling i forbindels emed endringer, modifikasjoneer og avvik på Kystvaktens og Kystjegerkommandoens materiell
Etablering- og vedlikehold av masterdata i SAP, innenfor eget fagområde
Teknisk saksbehandling i forbindelse med amteriellanskaffelser innen fagfeltet
Utfører inspeksjons- og kontrollaktivitet ved vedlikeholds- og oppdateringsoppdrag innen eget fagområde på Forsvarets fartøyer
Kvalifikasjoner
Bachelorgrad innen marintekniske fag eller maskin, eventuelt annen utdanning og lang relevant erfaring
Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
Søker må kunne sikkerhetsklarer for Hemmelig og NATO Secret
Ønskelig
Mastergrad innen fagfeltet marinteknisk/maskin
Relevant erfaring fra saksbehandling/ingeniørarbeid innefor fagområdet
Erfaring fra:
prosjektarbeid
maritimt regelverksarbeid
bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP
Personlige egenskaper
Personlige egenskaper
Selvstendig og ansvarsfull
Samarbeidsevner og lagånd
Engasjert
Du er faglig nysgjerring og liker å holde deg oppdatert samtidig som det er naturlig å dele kunnskap med de rundt deg
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.
Vi tilbyr
Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor
Bedriftshelsetjeneste
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger.
Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543.500 til 677.600. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandlingVi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Om arbeidsgiver
Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.
Kontakt
Kjetil Bornø
Seksjonssjef
Telefon: 90552831
Forsvaret som arbeidsgiver
Dette ser vi etter
Våre kjerneverdier
Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.
Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.
Trenger kompetanse fra mange fagfelt
Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.
Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.
Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.
Søknadssprosessen
Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.
Grundige vurderinger
Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.
Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.
Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen
Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.
Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.
Sikkerhetsklarering
Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.
Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Offentlig søkerliste
Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.
Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.
Utvidet søkerliste
Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.
Ansattgoder
Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.
Fleksibel arbeidstid.
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
To timer trening i arbeidstiden per uke.Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Related Jobs

17. December 2020
16. December 2020
14. December 2020