/*Menu hide on click outside*/
Published
10. September 2021
Expires
30. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Page Views
0

Description

Er du søofficer med en solid baggrund som operativ og taktisk officer i en sejlende enhed? Har du erfaring med nationale operationer? Har du endvidere lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen med Forsvarets operationer i et værnsfælles miljø?

Så er du muligvis vores nye kollega i J3 Maritime Operationssektion i Operationsstaben
Om os

J3 Maritime (J3M) er en sektion i Operationsafdelingen i Operationsstaben under Forsvarskommandoen placeret i Karup. Operationsafdelingen er inddelt i en J-struktur, hvor J3 er opdelt i tre sektioner, fordelt på en maritim, en landmilitær og en luftmilitær sektion. Der er ni medarbejdere i den maritime sektion.

Sektionens opgaveportefølje og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Opgaverne spænder bredt og dækker både Forsvarets internationale og nationale operationer fra det militæroperative niveau.

Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriets departement, Operationsstabens andre afdelinger og sektioner samt andre stabe og styrelser, de enkelte værn og underlagte myndigheder, samt Hjemmeværnet og ikke mindst politiet. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt.

J3 Maritime operationssektion har ansvaret for Søværnets kampenheders indsættelse i skarpe internationale operationer og tilsvarende ansvar for operativ styring i forhold til de nationale opgaver. Vi har fokus på den opgave, som hele Forsvaret i sidste ende skal være rettet mod; Enheder indsat i operationer.

J3 fungerer i et højt tempo, da Forsvarets engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. J3 direktivgiver, prioriterer, vejleder og til tider fører styrker, der er indsat i forskellige operationer. Dette sker ofte med korte terminer, men til gengæld med relevante og spændende opgaver i en dynamisk verden.

Vores opgaver fordrer, at vi er gode til at kommunikere og samarbejde. Vores omgangstone er afslappet, og vi tilstræber at have et godt sammenhold. Officerer med en 'can do' mentalitet trives godt hos os, og det lever J3 godt af.

For nuværende er J3 Maritim på den internationale side involveret i:
Forsvarets støtte til EU’s Frontex
Planlægning til kommende indsættelser herunder efterårets engagement i Hormuz.

På den nationale side består opgaverne bl.a. i:
Arbejde i relation til udarbejdelse af National Forsvarsplan.
Udarbejdelse af krisestyringskoncept i Operationsstaben.
Planlægning og koordinering af den daglige indsættelse i national opgaveløsning, herunder i Arktis og Nordatlanten.

Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren. Ligeledes bidrager sektionen til besvarelse af relevante Forsvarsudvalgs spørgsmål og aktindsigtssager
Om stillingen

Du kan forvente at blive sagsbehandler/stabsmedarbejder med fokus på den nationale opgaveløsning, der blandet andet omfatter havmiljøopgaven, søredningstjenesten, suverænitetshævdelse og farvandsovervågning. Du vil kunne blive inddraget i at udarbejde besvarelse af høringssvar og koordinere J3 bidrag til rapporteringer.

Du skal bidrage til afdelingens og sektionens tværgående opgaver. Derudover vil du kunne bidrage til både planlægningen og i høj grad indsættelsen af Forsvarets kapaciteter fra det militær operative niveau til løsning af Forsvarets maritime opgaveløsning.

Du vil ligeledes skulle deltage i mødeaktivitet i ind- og udland.

Du vil i stillingen i J3 Maritim få et bredt kendskab til Forsvaret samt de mange samarbejdspartneres roller.

Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer.

Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Herunder hjemmearbejde hvis du er bosat langt fra tjenestestedet samt eventuel videreuddannelse ved siden af tjenesten.
Om dig

Du er kaptajnløjtnant (M321) og uddannet taktisk officer i Søværnet. Vi lægger vægt på, at du har gjort operativ sejlende tjeneste i Søværnet, herunder gerne i farvandsovervågningen.

Vi ser gerne, men det er ingen forudsætning, at du har erfaring fra en stab beskæftiget med national opgaveløsning.

Du har et bredt kendskab til Forsvarets og Søværnets organisation og opgaveløsning, samt en evne og vilje til både at arbejde på tværs af hele Forsvaret, og samarbejde med øvrige myndigheder.

Du besidder en høj grad af selvdisciplin og faglig stolthed, da du ikke vil opleve detailstyring i afdelingen. Opgaven og rammerne bliver udstedt, hvorefter der vil være rig mulighed for selv at styre selve opgaveløsningen med forventningen om et resultat af høj kvalitet. Der vil naturligvis være mulighed for den nødvendige sparring og feedback i relation hertil.

Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og at kunne indgå i et effektivt teamwork med sektionens og afdelingens øvrige medarbejdere. Endvidere vil du skulle arbejde sammen med mange andre kollegaer fra Forsvaret i nedsatte operative planlægningsgrupper. Dine evner til samarbejde og koordineringen, også i pressede situationer er centrale, og du besidder gode analytiske evner og en stærk helhedsforståelse.

Arbejdet foregår i et værnsfælles miljø, hvor der er et tæt samarbejde med repræsentanter fra de andre værn. Det kan også komme på tale at støtte andre værn, hvorfor en nysgerrig og udadvendt natur hilses velkommen.

Udover samarbejdet med dine kollegaer i sektionen, og på tværs af staben, vil du have samarbejdsrelationer med Forsvarsministeriet, andre stabe i Forsvarskommandoen, herunder Søværnskommandoen, og underlagte myndigheder. Det kræver, at du er god til at skabe netværk samt at etablere, vedligeholde og udbygge gode samarbejdsrelationer.

Vi søger en kollega med initiativ, og som ligeledes har det kølige overblik, når tingene går hurtigt. En officer, der har viljen til succes og sikring af den operative opgaveløsning, vil trives godt i stillingen.

Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3 Maritim, kommandørkaptajn Lars Hjulgaard på tlf.: 72 84 03 01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Dennis Nordahl på tlf.: 72 81 91 41.

Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført i uge 41. Stillingen er til besættelse den 1. december 2021, men den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.