/*Menu hide on click outside*/
Published
28. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
18. May 2021

Description

Vil du styrke dine faglige kompetencer, og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start fra 1. august 2021.

Om os

Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer og sergenter samt forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.
Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Rent geografisk har langt de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot og sergentskolerne i Jylland ligeledes hører til Forsvarsakademiet. Alle praktikpladser befinder sig på Svanemøllen Kaserne.

Om stillingen
Forsvarsakademiet tilbyder:
 • Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
 • Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
 • Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
 • Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
 • Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
 • Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Følgende institutter og centre tilbyder i efteråret 2021 praktikpladser:

Institut for Strategi og Krigsstudier (ISK)
 • Er du interesseret i Sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende?
 • Er du interesseret i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer, referater og udarbejdelse af policy briefs?
Du vil som praktikant indgå i samarbejde med både civile og militærfaglige kollegaer. Vi søger et antal praktikanter, der er initiativrige, imødekommende og omstillingsparate med lyst til at indgå i forskellige forskningsprojekter. Du kommer til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder. Du vil ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet relevante projekter og indgå i et dagligt samarbejde med både civile og militære medarbejdere. Vores arbejde i efteråret 2021 inkluderer moduler på Forsvarets officersskoler, et større forskningsprojekt om Danmarks internationale krigsdeltagelse de sidste 30 år, gennemførelse af inden- og udlandstjenesterejser, hybrid krigsførelse, atompolitik, maritim-strategi og interstatslige konflikter, våbenkapløbet i cyberspace og stabiliseringsprocesser.
Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at du har gode engelskkundskaber. Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. indenfor arabisk, russisk eller dari, så må du gerne angive det i din ansøgning.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Steen Kjærgaard på stkj@fak.dk eller pr. telefon på 41 70 37 27. Alternativt kan Jesper Nielsen på jeni@fak.dk eller tlf. 40 48 31 69 ligeledes kontaktes.

Center for Stabiliseringsindsatser (CFS)
 • Er du interesseret i sikkerhedspolitik og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter?
 • Vil du prøve kræfter med en dynamisk hverdag, som både inkluderer planlægning og implementering af projekter, research og formidling af sikkerhedspolitiske dilemmaer?
Stillingen hos CFS indebærer forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, som forudsætter omstillingsparathed. Vi søger 1 praktikant, som skal assistere i projektimplementering, løse research- og planlægningsopgaver, undersøge et selvvalgt emne og på baggrund heraf skrive en kort selvstændig publikation. Praktikforløbet på CFS sker i tæt samarbejde med centerets øvrige personale, hvor der er rig mulighed for faglig sparring. En stor del af det skriftlige arbejde vil foregå på engelsk, hvorfor der forventes erfaring med at kommunikere skriftligt på engelsk. Udover undervisning og forskning arbejder CFS med projektudvikling og projektimplementering i Irak og Guineabugten og Sahel-regionen og derfor vil viden omkring et eller flere af de pågældende områder være en fordel – men ikke et krav. Da centeret generelt beskæftiger sig med sikkerhedspolitisk er et vist kendskab til international sikkerhedspolitik og aktuelle konflikter en forudsætning.
For uddybende spørgsmål kan chefkonsulent David Vestenskov kontaktes på dave@fak.dk eller tlf. 4131 9576.

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier (CAS)
 • Er du interesseret i stormagtsspillet i Arktis, samt Kongeriget Danmarks rolle i Arktis som sikkerhedspolitisk aktør?
 • Vil du være en del af et center i udvikling, hvor opgaverne er alsidige og udfordrende?
- Sillingen hos CAS indebærer forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, som forudsætter omstillingsparathed. Du vil indgå i centeret dagligdag og støtte i alle typer af opgaver. Centeret leverer undervisning, rådgivning, leverer forskning, samt planlægger seminarer og konferencer. Alt rettet mod sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer i Arktis. Vi søger en praktikant, som kan løse research- og planlægningsopgaver, samt støtte centeret medarbejdere i deres arbejde og forskning. Praktikforløbet på CAS sker i tæt samarbejde med centerets øvrige personale, hvor der er rig mulighed for faglig sparring. Da centeret beskæftiger sig med sikkerheds og forsvarspolitik, forventer vi, at praktikanten har et vist kendskab til international politisk teori, samt interesserer sig for både militær strategi og politiske beslutningsprocesser.
For uddybende spørgsmål kontakt major Henrik Gram Pedersen hepe@fak.dk eller tlf: 4171 0486.

Institut for Militære Operationer
 • Er du interesseret i militære operationer og moderne krigsførelse?
 • Har du lyst til at bidrage til planlægning og gennemførelse af uddannelse og seminarer?
 • Har du særlig interesse eller viden inden for særlige områder af moderne krigsførelse?
Instituttet søger en praktikant til Center for Værnsfælles Operationer (CVO), hvor du vil komme til at assistere militæranalytikere og forskere i deres arbejde med projekter og undervisning. Du vil også skulle løse forskellige praktiske og administrative opgaver. I efteråret afvikler CVO tre forskellige moduler på Master i Militære Studier: Grundmodul i operationer, FLEX-modul i nationale operationer og FLEX-modul i information som magtinstrument. Vi er meget åbne over for studieretning; dine faglige kompetencer og interesser er vigtigere. Derfor vil de konkrete opgaver også afhænge af din profil. Det er selvfølgelig kun en fordel, hvis du selv har erfaring fra Forsvaret, men det er ikke et krav.
Vi byder alle på et højt fagligt miljø med spændende opgaver og en uformel omgangstone. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte militæranalytiker, specialkonsulent Jeanette Serritzlev på jese@fak.dk.

Kommunikationsteamet søger skrivende praktikant med interesse for sociale medier
 • Har du blik for den gode historie og vinkel, og kan du omsætte kompliceret faglig viden til skarpe nyheder?
 • Har du forståelse for forskellige målgrupper, og interesserer du dig for sociale medier?
Vi søger en praktikant til Kommunikationsteamet på Forsvarsakademiet, der har lyst til at arbejde med kommunikation i en politisk styret organisation, og som har interesse for militære uddannelser, forskning og udvikling.
Kommunikationsteamet er en del af Forsvarsakademiets stab og bidrager blandt andet til ledelsesbetjeningen af Forsvarsakademiets chef, vicechef og dekan samt yder kommunikationsrådgivning og støtte til akademiets skoler, institutter og afdelinger. Vi har det overordnede ansvar for Forsvarsakademiets interne og eksterne kommunikationsindsatser på vegne af ledelsen. Vi kommunikerer viden om Forsvarsakademiets militære uddannelser, forskning og udvikling, faglige formidling og arrangementer, og vi støtter ledelsen med udarbejdelse af præsentationer og taler.
Som praktikant hos os får du muligheden for at bidrage med kommunikation på både vores interne og eksterne kanaler – herunder fak.dk, Facebook, LinkedIn og Twitter. Dine arbejdsopgaver vil være forskelligartede, og du vil blandt andet få erfaring med nyheds- og artikelproduktion, udvikling af strategi for sociale medier samt planlægning og udførsel af opslag og nyheder. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med at administrere og monitorere sociale medier fra en organisation eller virksomhed.
Du får mulighed for at arbejde tæt på Forsvarsakademiets øverste ledelse samt stor berøringsflade til hele akademiet. Det er derfor vigtigt, at du er pålidelig og har god situationsfornemmelse – med forståelse for de mange hensyn og interesser, som er på spil i en politisk styret organisation som Forsvaret. Det er ikke et krav, at du har kendskab til Forsvaret i forvejen, men du skal have interesse for Forsvarsakademiets uddannelser samt forsknings- og udviklingsområder.
Vi er et team af engagerede medarbejder, der tager ansvar for egne opgaver, men som altid løfter i flok og sikrer et godt fælles slutprodukt. Hverdagen i teamet er præget af faglig sparring og godt humør. Vi forventer, at du er målgruppeorienteret i din kommunikation, og at din skriftlige og mundtlige kommunikation er klar og overbevisende. Du er ansvarsbevidst, og du kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med resten af teamet om fælles projekter.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Christina Thers Hoffmann på chth@fak.dk eller telefon 41 70 37 52.

Ledelsesstøttesektionen
Drømmer du om en ansættelse som fuldmægtig inden for den offentlige sektor efter dit studie, så skal du kigge nærmere på praktikpladsen ved Forsvarsakademiets (FAK) Ledelsesstøttesektion (LES). LES løser en bred vifte af opgaver, der alle har det til fælles, at de støtter op om ledelsen af FAK: Fra personlig og direkte støtte til chefen for Forsvarsakademiet, sekretærvirke i diverse fora og støtte til rekruttering af nye medarbejdere, til indirekte støtte såsom koordination af indkommende opgaver til FAK, håndtering af sagsområder der går på tværs af organisationen, varetagelse af området omkring den fysiske sikkerhed og den løbende vedligeholdelse af organisationsstrukturen. LES består af otte medarbejdere fordelt med fem militært og tre civilt ansatte inklusiv en militær sektionschef.
Du vil blive koblet op på det lille team omkring chefen for FAK, der består af en personlig assistent (specialkonsulent), en militær assistent (kaptajn) samt en stabshjælper. Vi tilbyder et spændende arbejdsmiljø med mulighed for at få afprøvet kræfter med meget forskellige opgaver..
Vi søger en praktikant, der har interesse for Forsvaret, uddannelse og ledelsesbetjening og som trives med at understøtte den øverste ledelse. Vores dage er meget alsidige, og du skal være indstillet på travlhed i perioder. Vi kommer i berøring med mange på og uden for FAK, så du skal være god til at koordinere samt have en god situationsfornemmelse. Dine arbejdsopgaver vil i høj grad centrere sig omkring:
 • Støtte ved besøgsvirksomhed og mødeaktivitet, herunder udarbejdelse af præsentationer og oplæg. Chefen for FAK har en betydelig intern og ekstern mødeaktivitet, som understøttes gennem præsentationer og oplæg, der både kan have skiftlig karakter og være i videoformat.
- Støtte til planlægning og afvikling af chef- og ledersamlinger. Ca. 5. gange årligt inviteres chefgruppen til at deltage i seminarer af forskellig varighed og omfang. Formålet er løbende at drøfte og arbejde med den strategiske udvikling af FAK.
 • Støtte til større arrangementer. FAK afholder og deltager årligt i mange arrangementer, hvor chefen for FAK ligeledes har en aktiv rolle. Til efteråret planlægges bl.a. en større international konference samt en uddannelseskonference, hvor LES er involveret i planlægningen. Dertil planlægger vi – hvis omstændighederne tillader det – forskellige sociale og faglige arrangementer for alle medarbejdere.
 • En større opgave – dette kan evt. være din praktikopgave afhængigt af studieretning. Der afsættes tid til, at du selvstændigt kan arbejde med en opgave, hvor FAK empiriadgang kan benyttes. Vi drøfter i fællesskab hvilket emne, der skrives om.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Mette Kongshave på meko@fak.dk eller pr. telefon på 21 28 78 77.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved en højere læreanstalt. Til kommunikationsteamet kan du som professionsbachelorstuderende med relevant baggrund ligeledes søge.
Personlige kompetencer:
 • Struktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
 • Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
 • Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt.
 • Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven til såvel din egen som andres tilfredshed.
 • Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
 • Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
 • God sans for humor er en fordel.

Ansættelsesvilkår

Der gøres opmærksom på, at praktikophold ved Forsvarsakademiet er ulønnet og praktikaftale udfærdiges med det pågældende institut.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58.

Ansøgningsfrist 31. maj 2021 med løbende afholdelse af samtaler. Alle praktikforløb løber til og med 31. januar 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du skal i ansøgningens overskrift anføre, hvilket institut ansøgningen gælder.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Vil du styrke dine faglige kompetencer, og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start fra 1. august 2021.

Om os

Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer og sergenter samt forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.
Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Rent geografisk har langt de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot og sergentskolerne i Jylland ligeledes hører til Forsvarsakademiet. Alle praktikpladser befinder sig på Svanemøllen Kaserne.

Om stillingen
Forsvarsakademiet tilbyder:
 • Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
 • Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
 • Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
 • Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
 • Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
 • Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Følgende institutter og centre tilbyder i efteråret 2021 praktikpladser:

Institut for Strategi og Krigsstudier (ISK)
 • Er du interesseret i Sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende?
 • Er du interesseret i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer, referater og udarbejdelse af policy briefs?
Du vil som praktikant indgå i samarbejde med både civile og militærfaglige kollegaer. Vi søger et antal praktikanter, der er initiativrige, imødekommende og omstillingsparate med lyst til at indgå i forskellige forskningsprojekter. Du kommer til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder. Du vil ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet relevante projekter og indgå i et dagligt samarbejde med både civile og militære medarbejdere. Vores arbejde i efteråret 2021 inkluderer moduler på Forsvarets officersskoler, et større forskningsprojekt om Danmarks internationale krigsdeltagelse de sidste 30 år, gennemførelse af inden- og udlandstjenesterejser, hybrid krigsførelse, atompolitik, maritim-strategi og interstatslige konflikter, våbenkapløbet i cyberspace og stabiliseringsprocesser.
Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at du har gode engelskkundskaber. Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. indenfor arabisk, russisk eller dari, så må du gerne angive det i din ansøgning.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Steen Kjærgaard på stkj@fak.dk eller pr. telefon på 41 70 37 27. Alternativt kan Jesper Nielsen på jeni@fak.dk eller tlf. 40 48 31 69 ligeledes kontaktes.

Center for Stabiliseringsindsatser (CFS)
 • Er du interesseret i sikkerhedspolitik og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter?
 • Vil du prøve kræfter med en dynamisk hverdag, som både inkluderer planlægning og implementering af projekter, research og formidling af sikkerhedspolitiske dilemmaer?
Stillingen hos CFS indebærer forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, som forudsætter omstillingsparathed. Vi søger 1 praktikant, som skal assistere i projektimplementering, løse research- og planlægningsopgaver, undersøge et selvvalgt emne og på baggrund heraf skrive en kort selvstændig publikation. Praktikforløbet på CFS sker i tæt samarbejde med centerets øvrige personale, hvor der er rig mulighed for faglig sparring. En stor del af det skriftlige arbejde vil foregå på engelsk, hvorfor der forventes erfaring med at kommunikere skriftligt på engelsk. Udover undervisning og forskning arbejder CFS med projektudvikling og projektimplementering i Irak og Guineabugten og Sahel-regionen og derfor vil viden omkring et eller flere af de pågældende områder være en fordel – men ikke et krav. Da centeret generelt b
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com