/*Menu hide on click outside*/
Published
13. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
02. February 2021

Description

Er du oversergent med de rette kvalifikationer og holdninger og har du flair for at undervise, samt kan du lide at have med mennesker at gøre, så er her et spændende job som delingsinstruktør ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).Om osCMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.CMS er kompetencecenter indenfor områderne redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben og maritim force protection.CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er, f.eks. skydebaner, skydesimulator, træningsbassin, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).I sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse er elementet Søværnets Basisuddannelse (SBU). SBU elementet er placeret i Bangsbo og vi søger en oversergent med tiltrædelse den 01. februar 2021 eller snarest derefter.SBU varetager sagsbehandling og udvikling af Søværnets grunduddannelse og koordinerer denne i tæt samarbejde med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere i Søværnet og Forsvaret.Vores fagelement består af en chefsergent, to seniorsergenter, seks oversergenter, samt en sergent og vi refererer til sektionschefen for den Grundlæggende Maritime Uddannelse.Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone, hvor du vil indgå i et element, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er endvidere ud fra en anerkendende tilgang, fokus på personlig, såvel som uddannelsesmæssig udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder.Om stillingenDu skal virke som faglærer ved de uddannelser, som SBU element er ansvarlig for at gennemføre. Du skal desuden bidrage til videreudvikling, planlægning, gennemførelse og kontrol af undervisningen i tildelte fag. Du vil primært fungere som delingsinstruktør for de værnepligtige og marineelever, der skal gennemføre Søværnets 4 mdr. basisuddannelse – heraf vil 5-7 uger være sejlads. Der vil være perioder, hvor der er mulighed for afspadsering, kompetenceudvikling mv.Du er uddannelsesmæssigt og fagligt ansvarlig overfor lederen af elementet. Du vil endvidere skulle virke som instruktør ved øvrige kurser ved CMS, samt deltage i øvelsesvirksomhed, primært for værnepligtige.Om digDu har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel team player, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale. Du kan bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du kan arbejde struktureret med de fastsatte mål for vores uddannelser, herunder selvstændigt tilrettelægge uddannelsesaktiviteter inden for de givne rammer.Desuden besidder du eller har mod på at udvikle de følgende stillingsrelevante kompetencer:Kommunikation og Motivere Andre indenfor udfaldsrummet Relationer.Faglighed indenfor udfaldsrummet Stabilitet.Fleksibilitet og Nytænkning indenfor udfaldsrummet Fornyelse.Initiativ indenfor udfaldsrummet Resultater.Såfremt du er uddannet sergent vil du stadig kunne komme i betragtning til stillingen under forudsætning af, at du skal gennemføre et opfølgende uddannelsesforløb.Vi ser gerne, at du har gennemført følgende kurser; Skydelederuddannelse, Militær Fysisk Træner 1 samt Transport af Militær Farlig gods. Erfaring fra sejlende tjeneste ses gerne, men er ikke et ubetinget krav.Mangler du en eller flere af disse kvalifikationer, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med at gennemføre et opfølgende uddannelsesforløb.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikhavn.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefsergent Marcus Rønnest på telefon 728 55 112.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 23. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt, men der ventes også gerne på den rette.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com