/*Menu hide on click outside*/
Published
3. February 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
22. February 2021

Description

På grunn av økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Expandable Liner Hanger avdeling, søker vi etter proaktive og teknisk dyktige brønnteknikere, med utmerket brønnforståelse som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt. Brønnteknikerne er våre representanter offshore, og Halliburtons ansikt utad på installasjoner og rigger i Nordsjøen. Sammen med kolleger, kunder og konkurrenter jobber de sammen for å installere brønnkomponenter i brønnen på en sikker, pålitelig og effektiv måte. Arbeidsoppgaver: Du vil være ansvarlig for operasjonen offshore, fra mottak av utstyr, til liner hanger er installert i brønn, brønnverktøy demobilisert og erfaringer dokumentert. Du må kunne samarbeide og bidra på tvers av produktlinjer både internt og eksternt, for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder. Delta på pre- og post jobbmøter onshore.Mottak, utsjekk og kvalitetskontroll av utstyr offshore.Sikker, pålitelig og effektiv utførelse av liner hanger operasjoner offshore.Teknisk støtte til våre kunder offshore.Det forventes at våre brønnteknikere kryss-trenes og utvikler kompetanse innen flere av produktlinjene i Completion Tools.Arbeid på kontor/verksted ved behov kan være aktuelt. Kvalifikasjoner: Kandidaten må ha operasjonell offshore erfaring og bør ha fagbrev som brønntekniker.Erfaring med liner hanger, relevante nedihullsoperasjoner og/eller sementeringsoperasjoner er et krav. Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.Gyldig GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs.Godkjent offshore helseattest. Personlige egenskaper: Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser. Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere komplekse og utfordrerne situasjoner på en god måte. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø. Vi ser etter kandidater som er nøyaktig, fleksibel, og evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede. Vi tilbyr: Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Helseforsikring/behandlingsforsikringGunstig aksjespareordningFokus på teknologi og utviklingDyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø Arbeidssted: Offshore Product Service Line: Completion Tools / Expandable Liner Hangers 100% stilling Kontaktinformasjon: Ansvarlig for stillingen: Stian Larsen, Stian.Larsen@Halliburton.com Rekrutter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Søknadsfrist:16.02.2021 English version: Due to increasing work load and an exciting outlook in the Expandable Liner Hanger department, we are looking for proactive and technically strong service specialists who identifies with Halliburton’s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect. The service specialists are our representatives offshore, and Halliburton’s public face on platforms and rigs in the North Sea. Together with colleagues, customers and competitors, they collaborate closely to install various well components in a safe, reliable and efficient manner. Work Tasks: You will be responsible for the operation offshore starting with reception of the equipment, installation of the liner hanger, demobilization of service tools, and ending with completion of final reporting. You are expected to collaborate and contribute across the product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient service deliveries to our customers. Participate in pre- and post-job meetings onshore.Reception, checkout and quality control of equipment offshore.Safe, reliable and efficient execution of liner hanger operations offshore.Technical support to our customers offshore.It is expected that our service specialists do x-train, and develop competencies across the service lines in Completion Tools.Work onshore at the office or in the workshop if required. Qualifications: Candidates need to have operational offshore experience and should have a trade certificate.Liner hanger, relevant downhole, and/or cementing operations experience is required.Able to handle both English and Norwegian as working language.Valid GSK-Basic Safety and Emergency Course approved by NOG.Valid Offshore health certificate Personal qualities The position requires that you champion the Company's HSE procedures, and other internal processes. The candidate must have good organizational skills and be able to handle complex and challenging situations in a good way. Excellent communication and collaboration skills will be important to perform in a collaborative working environment. We are looking for thorough and flexible candidates, with the ability to dig into technical details. As an oil service company, we are looking for candidates who can provide superior service and enjoy your work. We offer: Competitive pension- and insurance schemeCompany health serviceBeneficial employee stock-purchase planFocus on technology and further developmentHighly skilled colleagues in an international environment Location: Offshore Product Service Line: Completion Tools / Expandable Liner Hangers 100% position Contact Persons: Hiring Manager: Stian Larsen, Stian.Larsen@Halliburton.com Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Deadline: 16.02.2021

Related Jobs

28. January 2022
28. January 2022
Piping Engineer   Sweden new
28. January 2022
28. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com