/*Menu hide on click outside*/
Published
19. July 2021
Expires
8. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
0

Description

Brænder du for operationer, og ønsker et udfordrende job med fokus på indsættelse af Flyvevåbnets bidrag nationalt og internationalt?Er du en handlekraftig og initiativrig holdspiller med solid operativ baggrund, erfaring med stabsarbejde, og gode evner til at nedbryde problemstillinger til håndterbare opgaver?Har du lyst til at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter og indgå i et team, som arbejder med alle Flyvevåbnets platforme på tværs af værn?Så har vi jobbet for dig.Om osJ3 AIR (J3A) indgår sammen med tilsvarende LAND og MARITIM sektioner i Operationsafdelingen i Forsvarskommandoens Operationsstab (OP-Stab). J3 består af ca. 30 mand, hvoraf otte er i J3A.J3A er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets (FLV) enheder indsat i INTOPS, og varetager driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Derudover fastsætter J3A de overordnede rammer for FLV nationale operationer. Sektionen indgår i et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens andre afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre bedst mulige rammer for de indsatte bidrag.Sektionen deltager også i udarbejdelsen af briefinger af Forsvarets Øverste Ledelse (FØL) samt Forsvarsministeren mv. Ligeledes bidrager sektionen med input til besvarelse af aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål og øvrig ministerbetjening.Dit faste tjenestested bliver Karup.Om stillingenDu får en central rolle for Flyvevåbnets bidrag indsat i internationale operationer.Som Mission Manager deltager du i alle faser af en indsættelse, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse samt efterfølgende erfaringsopsamling. Du er også en naturlig sparringspartner for andre af sektionens Mission Managere samt indgangen til at koordinere på tværs af værn for indsatte værnsfælles bidrag.Fælles for alle dine opgaver er, at de har operationer som omdrejningspunkt med fokus på at sikre den optimale opgaveløsning.Under indsættelsen vil du som Mission Manager være kontaktpunkt for rapportering og indberetninger fra udsendte bidrag. På baggrund af disse samt drøftelser med de udsendte bidrag, fremlægges anbefalinger af nødvendige aktioner. Du vil blive involveret i at udarbejde justeringer af operationsordrer under eksisterende operationsplaner og være bidragyder til større tilpasninger ved udsendte bidrag. Derudover vil du også blive koordinator af eksterne besøg ved missionen.Du vil også blive involveret i FLV nationale operationer, indenfor enten kampfly, helikopter, AIR C2 eller transportfly, hvor du sagsbehandler overordnede direktiver og aftaler, der danner grundlag for operationernes sikre gennemførelse.Du vil løbende blive inddraget i at skulle bidrage til operationsrelaterede aktindsigtssager, forsvarsudvalgsspørgsmål og borgerhenvendelser. Du kan forvente, at skulle agere som ekspert indenfor dit fagområde i J3A.Du vil desuden få sekundære arbejdsområder, som ligger udenfor dit primære kompetencefelt – dette for at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter i et værnsfælles perspektiv, samt af hensyn til at skabe redundans i forhold til de andre kollegaer i sektionen.Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om større rejseaktiviteter.Er du statusbærende pilot, vil eventuel opretholdelse af status blive aftalt nærmere forud for tiltrædelse.Om digDu har operativ erfaring fra FLV med indsigt i operationer samt den støtte operationer kræver - herunder logistisk støtte og operationsstøtte. Du skal ønske at udvikle evnerne til god opgaveanalyse; omsætte til tider komplekse problematikker til skarpe og fokuserede skriftlige produkter, som sætter den ansvarlige chef i stand til at træffe en oplyst beslutning.Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har en flyoperativ eller AirC2 baggrund.Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, både i forhold til operative funktioner og i ledelsesfunktioner. Derudover vægtes det højt, at du har tidligere stabserfaring fra NIV II eller NIV III. Din sagsbehandling og ekspertise forventes anvendt i koordinationen med andre J-funktioner i Operationsstaben, sidestillede stabe og ved relevante NIV III myndigheder. Derfor kræves en balanceret kommunikationsmæssig bredde og detaljeringsgrad tilpasset modtageren.Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som de andre hovedområder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, og kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke. Du har mod på at operere i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den fly-operative faglighed i samarbejdet med de øvrige værn. Du har et stort drive, en høj grad af fleksibilitet og vil i perioder forventes at skulle arbejde forskudt i forhold til normale arbejdstider.Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.Du er uddannet officer i Flyvevåbnet og har gennemført nødvendige videreuddannelseskurser (VUK) eller anden ækvivalerende uddannelse. Såfremt du er i gang med VUK, kan du dog med den rette profil og indstilling også komme i betragtning til stillingen.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGDu er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for J3A, OL Martin Birkedahl Nielsen på telefon 72 84 04 31 eller souschef MJ Jesper Svoldgård Vesterby på telefon 72 84 02 51. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.Ansøgningsfristen er 9. august 2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARSKOMMANDOENForsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.Brænder du for operationer, og ønsker et udfordrende job med fokus på indsættelse af Flyvevåbnets bidrag nationalt og internationalt?Er du en handlekraftig og initiativrig holdspiller med solid operativ baggrund, erfaring med stabsarbejde, og gode evner til at nedbryde problemstillinger til håndterbare opgaver?Har du lyst til at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter og indgå i et team, som arbejder med alle Flyvevåbnets platforme på tværs af værn?Så har vi jobbet for dig.Om osJ3 AIR (J3A) indgår sammen med tilsvarende LAND og MARITIM sektioner i Operationsafdelingen i Forsvarskommandoens Operationsstab (OP-Stab). J3 består af ca. 30 mand, hvoraf otte er i J3A.J3A er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets (FLV) enheder indsat i INTOPS, og varetager driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Derudover fastsætter J3A de overordnede rammer for FLV nationale operationer. Sektionen indgår i et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens andre afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre bedst mulige rammer for de indsatte bidrag.Sektionen deltager også i udarbejdelsen af briefinger af Forsvarets Øverste Ledelse (FØL) samt Forsvarsministeren mv. Ligeledes bidrager sektionen med input til besvarelse af aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål og øvrig ministerbetjening.Dit faste tjenestested bliver Karup.Om stillingenDu får en central rolle for Flyvevåbnets bidrag indsat i internationale operationer.Som Mission Manager deltager du i alle faser af en indsættelse, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse samt efterfølgende erfaringsopsamling. Du er også en naturlig sparringspartner for andre af sektionens Mission Managere samt indgangen til at koordinere på tværs af værn for indsatte værnsfælles bidrag.Fælles for alle dine opgaver er, at de har operationer som omdrejningspunkt med fokus på at sikre den optimale opgaveløsning.Under indsættelsen vil du som Mission Manager være kontaktpunkt for rapportering og indberetninger fra udsendte bidrag. På baggrund af disse samt drøftelser med de udsendte bidrag, fremlægges anbefalinger af nødvendige aktioner. Du vil blive involveret i at udarbejde justeringer af operationsordrer under eksisterende operationsplaner og være bidragyder til større tilpasninger ved udsendte bidrag. Derudover vil du også blive koordinator af eksterne besøg ved missionen.Du vil også blive involveret i FLV nationale operationer, indenfor enten kampfly, helikopter, AIR C2 eller transportfly, hvor du sagsbehandler overordnede direktiver og aftaler, der danner grundlag for operationernes sikre gennemførelse.Du vil løbende blive inddraget i at skulle bidrage til operationsrelaterede aktindsigtssager, forsvarsudvalgsspørgsmål og borgerhenvendelser. Du kan forvente, at skulle agere som ekspert indenfor dit fagområde i J3A.Du vil desuden få sekundære arbejdsområder, som ligger udenfor dit primære kompetencefelt – dette for at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter i et værnsfælles perspektiv, samt af hensyn til at skabe redundans i forhold til de andre kollegaer i sektionen.Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om større rejseaktiviteter.Er du statusbærende pilot, vil eventuel opretholdelse af status blive aftalt nærmere forud for tiltrædelse.Om digDu har operativ erfaring fra FLV med indsigt i operationer samt den støtte operationer kræver - herunder logistisk støtte og operationsstøtte. Du skal ønske at udvikle evnerne til god opgaveanalyse; omsætte til tider komplekse problematikker til skarpe og fokuserede skriftlige produkter, som sætter den ansvarlige chef i stand til at træffe en oplyst beslutning.Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har en flyoperativ eller AirC2 baggrund.Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, både i forhold til operative funktioner og i ledelsesfunktioner. Derudover vægtes det højt, at du har tidligere stabserfaring fra NIV II eller NIV III. Din sagsbehandling og ekspertise forventes anvendt i koordinationen med andre J-funktioner i Operationsstaben, sidestillede stabe og ved relevante NIV III myndigheder. Derfor kræves en balanceret kommunikationsmæssig bredde og detaljeringsgrad tilpasset modtageren.Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som de andre hovedområder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, og kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke. Du har mod på at operere i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den fly-operative faglighed i samarbejdet med de øvrige værn. Du har et stort drive, en høj grad af fleksibilitet og vil i perioder forventes at skulle arbejde forskudt i forhold til normale arbejdstider.Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.Du er uddannet officer i Flyvevåbnet og har gennemført nødvendige videreuddannelseskurser (VUK) eller anden ækvivalerende uddannelse. Såfremt du er i gang med VUK, kan du dog med den rette profil og indstilling også komme i betragtning til stillingen.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGDu er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for J3A, OL Martin Birkedahl Nielsen på telefon 72 84 04 31 eller souschef MJ Jesper Svoldgård Vesterby på telefon 72 84 02 51. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.Ansøgningsfristen er 9. august 2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARSKOMMANDOENForsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.