/*Menu hide on click outside*/
Published
7. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Vordingborg
Deadline
27. January 2021

Description

Kan du lide at arbejde med uddannelse og ønsker at prøve det på strategisk niveau?Syntes du det komplekse i at arbejde med både frivillige og ansatte lyder spændende?Kunne du forestille dig at forene de to ved at arbejde i Hjemmeværnskommandoen?Så har vi en interessant stilling til dig.Om osUddannelsesafdelingen er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Operationsdivision i Vordingborg, som også vil blive dit faste tjenestested. Ud over Uddannelsesafdelingen består Operationsdivisionen ligeledes af Operationsafdelingen og et Garnisonsstøtteelement.Afdelingen består af tolv medarbejdere og en chef, der alle arbejder tæt sammen omkring løsning af afdelingens mange opgaver. Afdelingens primære funktion er, at fastlægge den strategiske retning for Hjemmeværnets nationale og internationale uddannelsesvirksomhed og samarbejde. Derudover er afdelingen ansvarlig for den strategiske udvikling og koordination af samtænkningsområdet, der gennemføres i tæt samarbejde med en række offentlige og private virksomheder. Sidst men ikke mindst varetager afdelingen musikområdet. Derudover indgår afdelingen i løsningen af stabens øvrige opgaver.Om stillingenUddannelsesområdet i Hjemmeværnet er omfattende og udfordrende, og stiller store krav til dig som sagsbehandler og din evne til at arbejde og navigere i et komplekst miljø med både ansat militært og civilt personel, samt Hjemmeværnets frivillige.Dit primære sagsområde ligger henholdsvis indenfor det maritime område samt det fælles skandinaviske samarbejde, SKANDIA, hvor du bliver ansvarlig for at varetage sagsbehandlingen af maritimt uddannelsesrelaterede opgaver og SKANDIA samarbejdet.Opgaveporteføljen spænder til tider bredt og vil blive endeligt fastlagt, når den rette kandidat er valgt. Men følgende opgaver ses som udgangspunkt placeret hos dig:Uddannelseskoordination med Hjemmeværnsskolen og Marinehjemmeværnet i relation til nationale og internationale samarbejdsaftaler.Udarbejdelse af oplæg til den strategiske udvikling af maritim uddannelse, herunder bl.a. direktiver, notater, sags- og beslutningsoplæg mv.Skandinavisk hjemmeværnssamarbejde (SKANDIA), herunder øvelseskoordination.LI/LL for skandinavisk og international uddannelses- og øvelseskoordinationSagsbehandling af øvrige opgaver ved staben ad hoc, herunder at indgå i diverse øvrige arbejdsgrupper og fora.Udarbejdelse af input til årsprogram og årsberetning.Lærer på kald ved Hjemmeværnsskolen efter nærmere aftale og kompetenceområder.Stillingen kræver, at du kan bevare overblikket og balancere hverdagens opgaver i et drifts- og udviklingsperspektiv. Desuden vil dine opgaver i udpræget grad kræve detailindsigt og tværfaglig koordination.I stillingen er det dig, som selvstændigt varetager sagsbehandlingen af dine opgaver. Du er ansvarlig for, at alle processer ifm. direktivgivning til underlagte myndigheder, herunder koordinering såvel internt som eksternt er overholdt, og du er ligeledes ansvarlig for, at al øvrig kommunikation i relation til dine sagsområder gennemføres.Som led i dit arbejde i en værnsfælles styrelse, skal du sikkert og kompetent kunne agere i en stab på niveau I, og kunne anvende de dertil knyttede stabsprocedurer og værktøjer. Der vil naturligvis blive gennemført fornøden indføring deri, såfremt du ikke har anvendt det tidligere.Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Vores virksomhedskultur er præget af en uformel, men respektfuld omgang med hinanden, hvor vi ønsker at skabe og fastholde arbejdsglæde og sammenhængskraft.Om digDu er kaptajnløjtnant (M321) med en bred operativ erfaring og gerne med tidligere forrettet tjeneste ved en stab. Alternativt er du premierløjtnant med minimum 3 års sejlende tjeneste, der kan ansættes på uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant.Du har en tidligere arbejdet med stabsstøtteplatforme som Demars/SAP og WorkZone/KESDH og naturligvis MS Office-pakken.Du er skarp til at kommunikere i skrift og tale og er fortrolig med at kommunikere på engelsk i både skrift og tale. Du har sans for detaljen, er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser. Du er opsøgende, vedholdende og ansvarsbevidst samt evner at indgå i et team i forhold til den fælles opgaveløsning.Du magter vekslende opgaver og problemstillinger, der kræver overblik. Du kan samarbejde på flere forskellige niveauer og med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Du kan arbejde med frihed under ansvar.Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har kendskab til at arbejde i en organisation der baserer sig på frivillighed.Det er ønskeligt, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Dit faste tjenestested vil være i VordingborgHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Henrik Sørensen +45 728 20055, mobil 2274 5208.Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mailadresse: FPS-BA-BS206@mil.dk.Ansøgningsfrist er 26. januar 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOENHjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com