/*Menu hide on click outside*/
Published
22. January 2022
Location
Norway
Category
City
Norway
Page Views
2

Description

Informasjon System Security Operator innenfor F35 sikkerhet
Oppdatert: 22. jan 2022 01:00
Stillingstittel
Informasjon System Security Operator innenfor F35 sikkerhet
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
133 luftving Evenes
Sted
Søknadsfrist
7. feb 2022
Vi lyser ut en spennende stilling på gradsnivå OR 2-4 for deg som er interessert i å jobbe med datasikkerhet innenfor F-35 sikkerhet.Evenes Flystasjon er under oppbygging og vil få en strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen skal være Norges fremskutte operasjonsbase, NATO`s Quick Reaction Alert (QRA) for kampfly (F35) samt base for maritime overvåkningsfly ( P-8A) og luftvern (NASAMSIII)
Luftvern og baseforsvar skal videreutvikles og oppbygges de nærmeste årene for å understøtte økte overordnede operasjonelle behov. Ved flystasjonen vil fly- og bakkevedlikeholdsorganisasjonen utvikles i takt med de operative elementene.
Flystasjonene har Evenes kommune som vertskommune, og ligger sentralt til midt mellom Harstad og Narvik by. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima og med muligheter for aktiviteter tilknyttet hav, fjell, og skog.
Arbeidsoppgaver
Støtte Sjef F-35 sikkerhetsseksjonen og Information System Security Manager (ISSM) i det forebyggende sikkerhetsarbeidet vedrørende informasjonssikkerhet. Utføre oppgaver og ivareta informasjonssystemsikkerhet i henhold til Sikkerhetsloven og JOINT SAP Implementation Guide(JSIG) og være stedfortredende ISSM. Gjennomføre teknisk konfigurasjon og søk i logg for å avdekke sikkerhetshendelser.
Kvalifikasjoner
Norsk statsborgerskap
Fullført og bestått førstegangstjeneste/grunnleggende soldatutdanning(GSU)
Godkjent medisinsk seleksjon.
Godkjent vandelskontroll
Godkjent fysisk styrke og utholdenhet (karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester
og utholdenhetstest.
Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG.
Relevant bachelor innen IKT/ IKT sikkerhet. Kandidater med relevant fagbrev og arbeidserfaring vil også bli vurdert
Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
Gode holdninger og samarbeidsevner
Sikkerhetsbevisst
Interesse for sikkerhetsarbeid og informasjonssystemer.
Ærlig, pålitelig, lojal og troverdig.
Vi tilbyr
Nyopprettede stillinger i et nytt miljø under etablering av ny flystasjon
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
Arbeidsoppgaver med høy viktighet for etablering av Evenes som fullverdig kampflybase.
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
Mulighet for framtidig deployering i Norge og utlandet.
Muligheter for trening i arbeidstiden.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Lønn etter Statens Lønnsregulativ i Forsvaret som OR 2-4, lønnstrinn 35 – 53 som for tiden kr 373.200,- pr år til kr 483.700,- pr år.

pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Luftforsvaret har minstelønn for kandidater med bachelorgrad og relevant fagbrev på lønnstrinn 45 for tiden 425 600 kr pr år. Ved særskilt kompetanse(utdanning/yrkeserfaring) kan lønn avvike

fra Luftforsvarets lønnspolicy.
Om arbeidsgiver
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Kontakt
Kampen, Monika Storvik
HR-Rådgiver
Telefon: 332 09 021
Nygaard, Per Arne
Leder F-35 Sikkerhet
Telefon: 33209070
Forsvaret som arbeidsgiver
Dette ser vi etter
Våre kjerneverdier
Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.
Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.
Trenger kompetanse fra mange fagfelt
Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.
Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.
Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.
Rekrutteringsprosessen
Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.
Grundige vurderinger
Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.
Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.
Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen
Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.
Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.
Sikkerhetsklarering
Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.
Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Offentlig søkerliste
Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.
Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.
Utvidet søkerliste
Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.
Ansattgoder
Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.
Fleksibel arbeidstid.
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
To timer trening i arbeidstiden per uke.Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Related Jobs

11. May 2022
11. May 2022
Automation Engineer   Norway new
11. May 2022