/*Menu hide on click outside*/
Published
13. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Halmstad
Deadline
02. June 2021

Description

Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle i samarbete med University of Portsmouth, Split-Site PhD

Högskolan i Halmstad består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har totalt cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är samlad inom Centrum för lärande, humaniora och samhälle (CLKS), en flerdisciplinär forskningsmiljö med en profilering mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, forskning och samverkan samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC), en viktig nod för samverkan.

Split-Site PhD Högskolan i Halmstad och University of Portsmouth
Högskolan i Halmstad utlyser en forskarutbildningstjänst som avser att leda till en brittisk doktorsexamen. Vi söker dig som är intresserad av att forska i ämnet historia med inriktning mot kulturarv och vänder oss till studenter med en masterexamen i historia.

Anställningen som forskarstudent inom Split-Site PhD-projektet är del av en innovativ satsning av Högskolan i Halmstad tillsammans med University of Portsmouth. Samarbetet betyder att du som forskarstudent är inskriven vid University of Portsmouth. Anställningen vid Högskolan i Halmstad kommer att börja som en tvåårig tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning. Handledarteamet består av lärare från både Högskolan i Halmstad och University of Portsmouth. Praktiskt innebär det att du som forskarstudent omväxlande kommer att verka vid två forskningsmiljöer och att du kommer att genomgå forskarutbildningskurser och undervisa vid båda lärosätena. Som forskarstudent förväntas du att aktivt delta i Split-Site PhD-projektets verksamheter och bidra till forskarmiljöerna på Högskolan i Halmstad och University of Portsmouth.

Forskningen vid akademin för lärande, humaniora och samhälle
Forskningen inom Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) spänner över ett stort fält, från frågor om hur lärande, språk och makt bevarar och förändrar samhället till kunskap om metoder för undervisning.

Forskningen vid avdelningen för humaniora och samhälle karaktäriseras av stor spännvidd – från namnforskning, studier av medeltida textsamlingar, politiskt deltagande, maritim historia till forskning om kulturarv och immersivt berättande. Det finns ett övergripande fokus på språk och makt samt ett intresse för digitala metoder. Som forskarstudent i historia blir du en del av en dynamisk forskargrupp inom hum/sam-området.

Forskningsinriktning
Som forskarstudent inom ramen för Split-Site PhD kommer du att skriva en brittisk doktorsavhandling inom projektet ”Space and the construction of an urban past: Halmstad and Portsmouth in a comparative perspective, ca 1800-2020”. Doktorandprojektet ska fokusera på hur platser med ett delat historiskt minne, i det här fallet Halmstads dansk-svenska historia och Portsmouth som del av ett världsomspännande imperium, manifesterar ett sådant minne i form av monument, ritualer, traditioner, litteratur och konst: hur och varför skapas och presenteras ett sådant materiellt och immateriellt kollektivt minne?

Forskarutbildningens genomförande
Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete med ovan nämnda inriktning inom ramen för projektet ”Space and the construction of an urban past: Halmstad and Portsmouth in a comparative perspective, ca 1800-2020”. Avhandlingen skrivs på engelska, motsvarar minst 80 000 ord och granskas enligt brittisk tradition (viva-förfarande). Forskarutbildningen innefattar även genomförande av doktorandkurser vid University of Portsmouth och Högskolan i Halmstad samt undervisning vid båda lärosätena. Utbildningen påbörjas i oktober 2021 med tre månaders introduktionskurser på plats vid University of Portsmouth och innefattar ytterligare två perioder där. Totalt kommer sex månader av utbildningen genomföras vid University of Portsmouth.

Villkor
Forskarutbildningstjänsten omfattar två år med möjlighet till förlängning med anställning vid Högskolan i Halmstad. Forskarutbildningen omfattar tre års heltidsstudier och avslutas med en brittisk doktorsexamen vid University of Portsmouth.

Tillträde sker i oktober. För att anställning ska bli aktuell krävs att du blir antagen till forskarutbildningen vid University of Portsmouth. Det utgör en del av anställningsprocessen. Lönen för anställning som forskarstudent följer den av Högskolan i Halmstads fastställda lönestegen för doktorander.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå får krav på särskild behörighet ställas. Krav på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att forskarstuderande ska kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (högskoleförordningen 7 kapitel 40 §).

För att antas till utbildning på forskarnivå inom Split-Site PhD inom projektet ”Space and the construction of an urban past: Halmstad and Portsmouth in a comparative perspective, ca 1800-2020” krävs följande:

 • masterexamen i historia
 • god förmåga att läsa, skriva och undervisa på engelska
 • goda kunskaper i svenska

Det är meriterande med

 • dokumenterade kunskaper i kulturarv
 • kunskap om och intresse av att använda digitala verktyg inom forskning och undervisning.

Urval och antagning
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, liksom andra publikationer. Den sökande ska vidare ha god social förmåga och ha förmåga att arbete både enskilt och i grupp. Intervju kommer att genomföras och vägas in i bedömningen.

Vid intervjutillfället förväntas den sökande att presentera sig själv och sitt bidrag till forskningsmiljöerna i Halmstad och Portsmouth samt redogöra för hur hen avser att genomföra forskningsprojektet. Intervjun sker på engelska.

Ansökan
Ansökan görs via Högskolans webbaserade rekryteringsverktyg som du når på länken nedan. Ansökan skall innehålla följande:

 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter (på engelska) samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra publikationer (max tre stycken)
 • Personligt brev på engelska där du kort beskriver sig själv och dina forskningsintressen (max två sidor).
 • En skiss (max tre sidor) på engelska över hur du avser att genomföra projektet ”Space and the construction of an urban past: Halmstad and Portsmouth in a comparative perspective, ca 1800-2020”.
 • Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev på engelska
 • Övriga handlingar som du önskar åberopa

För frågor om Split-Site och forskningsprojekt, Tomas Nilson

För frågor om anställningen vid avdelningen för humaniora och samhälle, Helen Fuchs

Ansökan finns att läsa i sin helhet på Högskolan i Halmstads hemsida.

Datum för intervju: 2021-06-22

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Related Jobs

19. December 2020
24. November 2020
19. November 2020
19. November 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com