/*Menu hide on click outside*/
Published
4. January 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
24. January 2021

Description

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966. På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Data Ingeniører. Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe. Du vil arbeide tett med kunder enten på kundens santidssenter eller på et av Halliburtons sanntidssenter. Arbeidsoppgaver: Du vil være en del av et dedikert onshore team på skift rotasjon som overvåker brønnoperasjoner ved offshore installasjoner. Hovedoppgavene er: Brønnkontroll og tolkning av brønn data.Proaktiv planlegging og rapportering til boreleder og subsurface teamDaglig samhandling og rapportering til onshore og offshore operasjons teamBeregninger og anbefalinger for optimal operasjon.Poretrykksevaluering Vi tilbyr: Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Helseforsikring/behandlingsforsikring Gunstig aksjespareordning Fokus på teknologi og utvikling Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner: Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) i petroleums teknologi, geologi, kjemi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes.Erfaring som Data Ingeniør eller relaterte stillingerKandidater med offshore erfaring foretrekkesKunnskap om gassekstraksjons systemer er en fordelGrundig kunnskap om nettverksløsninger og programvare som brukes under brønnoperasjonerFlytende i engelsk både skriftlig og muntlig er et krav. Det er en fordel om du i tillegg behersker et av de skandinaviske språkene. Personlige egenskaper: Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjons ferdigheter foretrekkes. Brønnkontroll er et stort ansvar som krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter både offshore og onshore. Du må være strukturert og godt organisert. Arbeidsmiljøet er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet. Fremtidens modell for brønnoperasjoner krever i større grad fjernstyring fra landbaserte senter. Av den grunn vil kandidater som er basert i Stavangerområdet eller kandidater som viser forpliktelse til å flytte være foretrukket. Noen offshore oppdrag må forventes. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer. Arbeidssted: Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway Product Service Line: Sperry Drilling 100% stilling Kontaktinformasjon: Ansvarlig for stillingen: Thomas Berg (+47) 997 02 281 Rekrutterer: Kjersti Roth Oaland (+47) 51 83 75 06 Søknadsfrist: 8 Januar 2021 English version: Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. In order to accommodate the increasing workload we are looking for Data Engineers in our Surface Data Logging department. You will be a part of a dynamic and flexible work group. You will work closely with the customer either at the customer`s Real-Time center or at Halliburton’s Real-Time center. Job description: You will be part of a dedicated onshore team working on a shift rotation, monitoring well conditions at offshore installations. The main tasks are: Well control and interpretation of drilling dataProactive planning and reporting to drilling supervisor and subsurface teamDaily interaction and reporting to onshore and offshore operations teamCalculations and recommendations for optimal operation Pore pressure/fracture evaluation We offer: Competitive pension- and insurance scheme Company health service Beneficial employee stock-purchase plan Focus on technology and further development Highly skilled colleagues in an international environment Qualifications: Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Chemistry, Science or other relevant fields.Relevant experience as Data Engineer or other related positionsCandidates with offshore experience are preferredKnowledge of gas extraction systems is an advantageIn-depth knowledge of network solutions and drilling softwareFluency in both spoken and written English is a requirement, it is also an advantage if you master one of the Scandinavian languages Personal qualities: Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred. Well control is a big responsibility and the job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore. You need to work structured and organized. The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team In line with future development in the industry around remote delivery models, candidates based in Stavanger area or with commitment to relocate are preferred. Some offshore assignments should be expected by all candidates. The position requires that you champion the Company's HSE procedures. Location: Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway Product Service Line: Sperry Drilling Full time Contact Persons: Hiring Manager: Thomas Berg (+47) 997 02 281 Recruiter: Kjersti Roth Oaland (+47) 51 83 75 06 Deadline: 8th January 2021

Related Jobs

Senior Riser Engineer   Norway new
28. January 2022
Web Manager   Norway new
28. January 2022
Regional Finance Manager   Norway new
28. January 2022
28. January 2022
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com