/*Menu hide on click outside*/
Published
25. December 2021
Location
Sweden
Category
City
Molde
Deadline
14. January 2022

Description

Automasjonsingeniør søkes for spennende oppgaver. Vi søker høyt motivert automasjonsingeniør som kan bidra til prosjektering og videreutvikling av våre helelektriske offshorekraner i tillegg til annet løfte og håndteringsutstyr. Som en ledende leverandør i vårt segment ser vi stadig nye, spennende utfordringer mot miljøvennlige og høyteknologiske løsninger. På grunn av økende etterspørsel av våre produkter ønsker vi å knytte til oss dyktige medarbeidere lokalisert på vårt kontor i Molde eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektere og utvikle PLS styringssystem for kraner og løfteinnretninger.
 • Utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon innen disiplinen
 • Bistå med teknisk støtte i forbindelse med testing
 • Noe reiseaktivitet kan påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor eller høyere utdanning innen automasjon. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Erfaring fra automasjon innen offshore eller maritim bransje
 • Generelt gode IT kunnskaper og erfaring fra bruk av relevant programvare
 • Erfaring fra bruk av Siemens PLS-programmeringsverktøy TIA Portal, Step 7 vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er både praktisk og analytisk, og har en kommersiell tilnærming til problemløsing
 • Du er god til å planlegge, jobbe selvstendig og samarbeide på tvers av fagområder
 • Du kommuniserer godt både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Er en positiv kraft og pådriver for å bygge et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
I NOV kan vi tilby interessante og krevende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø med gode muligheter for faglig utvikling. Vi har et uformelt miljø preget av tillit og åpenhet med gode betingelser og spennende karrieremuligheter.

Vennligst kontakt leder for stillingen hvis du har spørsmål angående det tekniske: Johan Martin Gaupseth / +4793465859

Automation engineer is sought for exciting tasks. We are looking for a highly motivated automation engineer who can contribute to design and further development of our all-electric offshore cranes in addition to other lifting and handling equipment. As a leading supplier in our segment, we constantly see new, exciting challenges towards environmentally friendly and high-tech solutions. Due to increasing demand for our products, we want to connect with skilled employees located at our office in Molde or Trondheim.

Tasks

 • Design and develop PLC control system for cranes and lifting devices.
 • Preparation of necessary documentation within the discipline
 • Assist with technical support in connection with testing
 • Some travel activity can be expected

Qualifications

 • Bachelor or higher education in automation. Relevant experience can compensate for the lack of formal competence.
 • Experience from automation in the offshore or maritime industry
 • Generally good IT knowledge and experience from using relevant software
 • Experience from using Siemens PLC programming tool TIA Portal, Step 7 will be an advantage

Personal characteristics

 • You are both practical and analytical, and have a commercial approach to problem solving
 • You are good at planning, working independently and collaborating across disciplines
 • You communicate well in both Norwegian and English, in writing and orally
 • Is a positive force and driving force to build a good working environment

We can offer:
In NOV, we can offer interesting and demanding work assignments in an international environment with good opportunities for professional development. We have an informal environment characterized by trust and openness with good conditions and exciting career opportunities.

Please contact the manager of the position if you have questions regarding the technical: Johan Martin Gaupseth / +4793465859


Every day, the oil and gas industry’s best minds put more than 150 years of experience to work to help our customers achieve lasting success.

We Power the Industry that Powers the World
Throughout every region in the world and across every area of drilling and production, our family of companies has provided the technical expertise, advanced equipment, and operational support necessary for success—now and in the future.

Global Family
We are a global family of thousands of individuals, working as one team to create a lasting impact for ourselves, our customers, and the communities where we live and work.

Purposeful Innovation
Through purposeful business innovation, product creation, and service delivery, we are driven to power the industry that powers the world better.

Service Above All
This drives us to anticipate our customers’ needs and work with them to deliver the finest products and services on time and on budget.

Rig Technologies

At NOV Rig Technologies, we are harnessing the strength of knowledge and innovation that is revolutionizing the future of energy. We build on what works, using our deep expertise to help minimize risk, increase uptime, and improve performance in drilling operations around the globe.

Related Jobs

CCR Operator   Denmark new
26. January 2022
Automation Engineer   Sweden new
25. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com