/*Menu hide on click outside*/
Published
5. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
25. January 2021

Description

Er du en leder med ambitioner og solid teknisk indsigt, så er stillingen som teknikofficer på Fregatten ESBERN SNARE lige noget for dig.Om osFregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi netop har gennemført. Vi er klar til at yde vores bedste i de kommende år, hvor vi skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse nye opgaver i forbindelse med indførsel af ny sonar og vedligeholde vores høje faglige niveau.Vi har en stærk kultur ombord, der bygger på en høj faglig stolthed og Søværnets traditioner. Vi sætter en ære i, at alle tager ansvar for at nå fastsatte mål, og at vi løser vores opgaver, så godt og omhyggeligt som overhovedet muligt.Om stillingenSom teknikofficer er du chef for teknikdivisionen og indgår i skibsledelsen. Overordnet er teknikofficeren ansvarlig for maskin- og havariområdet, herunder for ledelsen af skibets vedligeholdelse og havariberedskabet om bord.Stillingen som teknikofficer kræver et udpræget helhedssyn og blik for skibets overordnede opgaver og målsætning. Teknikofficeren skaber sammen med den øvrige ledelse af divisionen solide faglige løsninger og drift af skibet, rådgivning af og sparring med skibschefen og ledelsen om bord, ligesom teknikofficeren har fokus på at optimere sin organisation og udvikle sine medarbejderes kompetencer.Teknikofficeren har ansvaret for ansættelse af personel til divisionen, og deres faglige og personlige udvikling er en højt prioriteret del af ledelsen af divisionen. Uddannelse af og øvelser for skibets personel indenfor teknikofficerens ansvarsområde er derfor en meget væsentlig opgave, hvilket kræver en struktureret og langsigtet tilgang til skibets samlede uddannelsesmæssige behov, således skibets overordnede mål kan opnås.Udover de ledelsesmæssige opgaver har skibet mange tekniske systemer, som skal drives og vedligeholdes, hvilket også i dagligdagen giver mulighed for en løbende faglig udvikling.Teknikofficeren har endvidere ansvaret for anvendelsen og den løbende udvikling af interne procedurer, instrukser, m.m. Dette sker i tæt samarbejde med søsterskibet ABSALON, hvor også materielændringer og vedligeholdelsesstrukturer koordineres.Der er gode kollegaer, der gerne deltager i både sociale og faglige arrangementer, og vi garanterer, at du på ESBERN SNARE vil få store oplevelser og værdifulde erfaringer i en varierende og spændende hverdag. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige tjeneste, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og rettidigt.Da der årligt skal afholdes en træningsprøve, kan der naturligvis trænes i arbejdstiden.Om digDu er teknisk uddannet orlogskaptajn fra Søværnet, og du har enten gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L), Master i Militære Studier(MMS) eller lignende kvalifikation. Alternativt er du en erfaren kaptajnløjtnant (M321), der er optaget på MMS ved tiltrædelse af stillingen, er der mulighed for ansættelse i stillingen på uddannelsesaftale.Du skal som teknikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Din viden og erfaring skal understøtte de opgaver, skibet skal løse, og du trives med at bidrage til det fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft – både i den interne og den eksterne kamp. Det gøres i tæt samarbejde i skibsledelsen og med de øvrige divisioner om bord. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.Din ledelsesform er anerkendende og sker ved ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Sektionsofficerer og mellemledere skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med vidt forskellig baggrund.Du har erfaring fra andre stillinger som teknikofficer og/eller vedligeholdelsesofficer. Det kan være i både større og mindre enheder. Dertil er erfaring med træning af egen besætning indenfor det tekniske og havariområdet et væsentligt fokuspunkt. Endvidere vil et godt kendskab og erfaring med Forsvarets vedligeholdelses- og logistikstruktur være en fordel. Et indgående kendskab hertil er en forudsætning for at kunne håndtere den nationale og internationale rapportering i dagligdagen og under øvelser og indsættelser. Erfaringen for sidstnævnte kan for eksempel komme fra arbejde i en stab på niveau II eller III.Har du erfaring eller kendskab til Søværnets procedurer i forhold til især den interne kamp, som tager udgangspunkt i de principper, der kendes fra Tyskland og England vil det være en stor fordel.Du skal kunne anvende forsvarets administrative systemer som DeMars, Safety-net, chemicontrol og Workzone. Skibet er i samarbejde med FMI i færd med at implementere styret vedligeholdelse i DeMars. Det vil kræve et særligt fokus fra dig og du skal kunne påvirke udviklingen af området, så skibet får et praktisk anvendeligt system.Skibet er klasset af DNV, og der gennemføres rutinemæssigt surveys ombord, hvor dit kendskab til DNV krav og metoder vil være et væsentligt bidrag.Erfaring med eller kendskab til samarbejdet i NATOs eller andre multinationale flådestyrker vil ligeledes være en fordel. Du skal kunne indgå i samarbejde med andre skibes tekniske officerer, hvilket betyder, at gode engelskkundskaber er vigtige både i skrift og tale.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.Fast tjenestested vil være i Frederikshavn.Kontakt og ansøgningNærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ESBERN SNAREs næstkommanderende orlogskaptajn Peter Sønderkjøge-Hansen på telefon 30 16 94 71.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 20. januar 2021.Ansættelsesdato 1. marts 2021.Samtaler til stillingen forventes gennemført efter udløb af ansøgningsfristen.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com