/*Menu hide on click outside*/
Published
12. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
01. February 2021

Description

Er du befalingsmand med kommunikationsbaggrund, og har du lyst til et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning?Så er du måske den person, som vi søger til en nyoprettet stilling i 5. besætning i THETIS-klassen.Om os5. besætning er en af seks Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre.Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor tjenesten er stabil, hvor sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt program henover kalenderåret.Vi opererer primært under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk, og har typisk 120-150 dages sejlads fordelt på 2-3 togter til Grønland og Færøerne.THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på suverænitetshåndhævelse, sø-redning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet.Når vi er indsat er opgaveløsningen prioriteret, og de barske forhold i Arktis kræver at hele besætningen er godt uddannet.Besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så alle skal have målet for øje i vores operationer.I vores besætning er vi kendt for et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.Alle bidrager til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt, hvad vi gør, og vi løser ekstraordinære opgaver.Kort fortalt kan 5. besætnings fokuspunkter sammenfattes til: Trivsel, Fastholdelse og Professionalisme.I forhold til disse fokuspunkter er 5. besætning meget bevidste om at pleje det gode arbejdsklima, og vi tilstræber at have medarbejderen i fokus blandt andet ved trivselsmøder.Vi efteruddanner gerne i mellemperioder, og tilstræber at være redundante på alle poster, hvilket giver større fleksibilitet og medarbejdere, som har lyst til at blive i 5. besætning.Sidst men ikke mindst, er vi professionelle sømænd og søkrigere.Vi stræber efter at være blandt de bedste.De fire enheder af THETIS-klassen har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning og tilførsel af højteknologisk udstyr, som blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren.Vi er i gang med at indføre principperne Danish Safety and Readiness Checks (DANSARC), tidligere kendt som DOST.Vores træning kulminerer ved gennemførelse af forløb ved den tyske flådes havariskole i Neustadt i 2021.Udover de cirka 130 dage til søs om året, vil der være et varierende antal dage med vagt og uddannelse.Om stillingenDine primære opgaver bliver at lede og tilrettelægge det daglige arbejde og undervisning i skibets kommunikationssektion og på radioen.Forestår daglig mønstring af kommunikationssektionen, hvor arbejdsopgaver, faglig træning og instruktion forelægges personellet efter nærmeste foresattes ordre og i koordination med kampinformationsbefalingsmand (KIB).Den faglige træning skal gøre KU-personel i stand til, selvstændigt, at varetage arbejdsopgaver i relation til enhedens taktiske indsats og opgaveløsning.Instruktion skal understøtte den faglige efteruddannelse og udvikling af KU personel.En stor del af opgaven det næste halve års tid, vil omhandle implementeringen af DANSARC procedurer for KU-sektionen.KUB er overfor skibschefen beholdningsansvarlig for materiel, publikationer og udstyr mv. hørende til tjenesteområdet.Primær kryptokustode og varetager hele enhedens kryptoforvaltning, kommunkation og signalformidling.Forretter tjeneste som Flight Deck Director (FDD) i havn og til søs og som vagtassistent i havn og til søs.Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling.Om digDu skal have kommunikationserfaring, samt være uddannet befalingsmand (M212) i Søværnet.Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.AnsættelsesvilkårStillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNING:Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte operationsofficer Jacob Kibsgaard mail: 1e11-b5-opo@mil.dk +45 30 67 07 56Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR sagsbehandler Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs251@mil.dk.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er den 30. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2021, eller snarest herefter.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjeneste-steder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhæ-velse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.Er du befalingsmand med kommunikationsbaggrund, og har du lyst til et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning?Så er du måske den person, som vi søger til en nyoprettet stilling i 5. besætning i THETIS-klassen.Om os5. besætning er en af seks Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre.Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor tjenesten er stabil, hvor sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt program henover kalenderåret.Vi opererer primært under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk, og har typisk 120-150 dages sejlads fordelt på 2-3 togter til Grønland og Færøerne.THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på suverænitetshåndhævelse, sø-redning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet.Når vi er indsat er opgaveløsningen prioriteret, og de barske forhold i Arktis kræver at hele besætningen er godt uddannet.Besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så alle skal have målet for øje i vores operationer.I vores besætning er vi kendt for et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.Alle bidrager til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt, hvad vi gør, og vi løser ekstraordinære opgaver.Kort fortalt kan 5. besætnings fokuspunkter sammenfattes til: Trivsel, Fastholdelse og Professionalisme.I forhold til disse fokuspunkter er 5. besætning meget bevidste om at pleje det gode arbejdsklima, og vi tilstræber at have medarbejderen i fokus blandt andet ved trivselsmøder.Vi efteruddanner gerne i mellemperioder, og tilstræber at være redundante på alle poster, hvilket giver større fleksibilitet og medarbejdere, som har lyst til at blive i 5. besætning.Sidst men ikke mindst, er vi professionelle sømænd og søkrigere.Vi stræber efter at være blandt de bedste.De fire enheder af THETIS-klassen har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning og tilførsel af højteknologisk udstyr, som blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren.Vi er i gang med at indføre principperne Danish Safety and Readiness Checks (DANSARC), tidligere kendt som DOST.Vores træning kulminerer ved gennemførelse af forløb ved den tyske flådes havariskole i Neustadt i 2021.Udover de cirka 130 dage til søs om året, vil der være et varierende antal dage med vagt og uddannelse.Om stillingenDine primære opgaver bliver at lede og tilrettelægge det daglige arbejde og undervisning i skibets kommunikationssektion og på radioen.Forestår daglig mønstring af kommunikationssektionen, hvor arbejdsopgaver, faglig træning og instruktion forelægges personellet efter nærmeste foresattes ordre og i koordination med kampinformationsbefalingsmand (KIB).Den faglige træning skal gøre KU-personel i stand til, selvstændigt, at varetage arbejdsopgaver i relation til enhedens taktiske indsats og opgaveløsning.Instruktion skal understøtte den faglige efteruddannelse og udvikling af KU personel.En stor del af opgaven det næste halve års tid, vil omhandle implementeringen af DANSARC procedurer for KU-sektionen.KUB er overfor skibschefen beholdningsansvarlig for materiel, publikationer og udstyr mv. hørende til tjenesteområdet.Primær kryptokustode og varetager hele enhedens kryptoforvaltning, kommunkation og signalformidling.Forretter tjeneste som Flight Deck Director (FDD) i havn og til søs og som vagtassistent i havn og til søs.Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling.Om digDu skal have kommunikationserfaring, samt være uddannet befalingsmand (M212) i Søværnet.Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.AnsættelsesvilkårStillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNING:Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte operationsofficer Jacob Kibsgaard mail: 1e11-b5-opo@mil.dk +45 30 67 07 56Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR sagsbehandler Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs251@mil.dk.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er den 30. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2021, eller snarest herefter.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjeneste-steder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhæ-velse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com