/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn

Description

Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast om bord i en af søværnets maritime beredskabsskibe af DIANA-kl., er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.Om osDIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, som indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.NAJADENSs besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning og forureningsbekæmpelse i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter. Desuden assisteres bl.a. politi og SKAT med løsning af deres opgaver. Endvidere udføres også opgaver med andre enheder fra søværnets øvrige enheder i form af øvelse og lignende.Om stillingenDæksgaster om bord i NAJADEN har en varieret vifte af opgaver i den daglige tjeneste. Dette indebærer at man deltager i dæksarbejde, gummibådssejlads, våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand og havari i eget eller andre skibe. Desuden er man en del af det personel, som indgår i vagten på broen som udkig og rorgænger. Du vil under din tjeneste på broen også anvende de elektroniske apparater, som er en stor hjælp i forhold til overvågning af øvrig skibstrafik.Ved siden af den sejlende tjeneste, som strækker sig over ca. 140 sejldage om året, vil du være en del af en vagtstyrke på flådestation Korsør, som fører tilsyn med skibene i havn. NAJADEN bemander skibsgruppevagten ca. 15 dage pr. år.Om digDu skal have gennemført en grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i Søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.Det er endvidere ønskeligt at du har TMG-uddannelsen, er uddannet røgdykker og har speedbådsbevis, gerne water-jet. Du kommer til at blive en del af en sammentømret besætning med mange års erfaring og du kommer til at have et fast sejl/vagt- mønster.Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.Du er god til at samarbejde, og du trives godt i et omskifteligt miljø, hvor hverdagen om bord til tider er hektisk.Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en positiv tilgang til dit arbejde. Du kan lide at tage fat både inden- og udenfor dit normale arbejdsområde.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i KorsørSom ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Klement Høst-Madsen på telefon 41309812 eller mail: 3e31-b1-ch@fiin.dk . Alternativt SSG Lars Hoel, 72 60 41 83Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DKAnsøgningsfrist er 17. oktober 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.Stillingen er til besættelse 1. november 2020.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningFOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 3. ESKADRE3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/